Bəqərə, 54. Və (yadınıza salın) o zaman(ı) ki, Musa öz qövmünə dedi: «Ey mənim qövmüm, həqiqətən, siz buzova sitayiş etməklə özünüzə zülm etdiniz. Odur ki, Yaradanınıza tərəf (qayıdaraq) tövbə edin və özünüzü öldürün (tövbə və zahidliklə öz nəfsi istəklərinizi öldürün. Yaxud günahsızlar buzova sitayiş edənləri öldürsünlər) ki, bu əməl Yaradanınızın yanında sizin üçün daha yaxşıdır». Beləliklə, (belə etdikdən sonra), Allah sizə nəzər saldı və sizin tövbənizi qəbul etdi, (çün)ki O, çox tövbə qəbul edən və mehribandır.

Həzrət Məhəmməd (s) buyurur:
“Ölümü çox yada salın, çünki ölümü xatırlamaq günahları yuyur və insanı dünyaya qarşı etinasız edir.”BİZİM DİNİ ƏQİDƏMİZ

İslam kitabxanası

Tarih : 18-04-2017 08:22

İs­lam di­ni ha­zır­kı əsr­də ye­ni bir dir­çə­li­şə və tə­rəq­qi­yə qə­dəm qoy­muş­dur. Dün­ya mü­səl­man­la­rı ar­tıq ayı­la­raq, öz əs­li­nə, kö­kü­nə qa­yı­dıb, baş­qa yer­lər­də ca­vab ta­pa bil­mə­dik­lə­ri prob­lem­lə­rin həl­li­ni İs­lam di­ni­nin tə­li­mat­la­rın­da ax­ta­rır­lar.

Bəs bu də­yi­şik­li­yin sə­bə­bi nə­dir? Bu su­a­lı ay­rı bir bəhs­də, müs­tə­qil şə­kil­də araş­dır­maq la­zım­dır. Ən əhə­miy­yət­li olan bu­dur ki, biz İs­la­ma qar­şı ya­ra­nan bu qı­ğıl­cım­la­rı, də­yi­şik­lik­lə­ri bü­tün mü­səl­man öl­kə­lə­rin­də mü­şa­hi­də edi­rik. Elə bu sə­bəb­dən də, dün­ya xalq­la­rı İs­la­mın nə de­di­yi­ni, nə ki­mi ye­ni­lik­lər bəxş et­di­yi­ni an­la­maq is­tə­yir­lər. Be­lə bir əhə­miy­yət­li və həs­sas bir za­man­da bi­zim və­zi­fə­miz İs­la­mı ol­du­ğu ki­mi, sa­də iba­rə­lər­lə xal­qa çat­dır­maq, ol­duq­ca ali el­mi ter­min­lər və ba­şa dü­şül­mə­si çə­tin olan kəl­mə­lər­dən is­ti­fa­də et­mə­dən, İs­la­mı in­san­la­ra öy­rət­mək­dir.Bölmənin digər kitablarıXƏBƏR LENTİ

XƏBƏRLƏRİN ARXİVİ

Namaz vaxtları

Sübh Azanı
Günəş Çıxır
Günorta Azanı
Axşam Azanı
Gecə Yarısı
03:56
05:34
12:47
20:16
23:59
Bölgələrdə vaxt ölçüsünün Bakı ilə fərqi (dəqiqə)

Ağdam +11, Ağdaş +10, Ağsu +5, Ağcabədi +10, Ağstafa +18, Astara +4, Babək +18, Balakən +5, Beyləqan +10, Bərdə +11, Cəlilabad +6, Cəbrayıl +12, Culfa +18, Daşkəsən +15, Şabran +4, Şirvan +4, Füzul +11, Göyçay +8, Gəncə +14, Gədəbəy +16, Goranboy +12, Horadiz +10, Göygöl +14, Xaçmaz +4, İsmayıllı +6, İmişli +7, Kəlbəcər +15, Kürdəmir +6, Qax +11, Qazax +19, Qazıməmməd +4, Qəbələ +8, Quba +5, Qusar +4, Laçın +14, Lənkəran +5, Lerik +7, Masallı +5, Mərəzə +3, Mingəçevir +11, Marneuli (Tiflis) +20, Naxçıvan +18, Neftçala +3, Oğuz +11, Ordubad +16, Saatlı +6, Sabirabad +6, Salyan +4, Siyəzən +3, Sumqayıt +1, Şamaxı +6, Şahbuz +18, Şəki +12, Şəmkir +15, Şərur +18, Şuşa +13, Tərtər +12, Tovuz +16, Yardımlı +8, Yevlax +11, Ucar +8, Zaqatala +15, Zəngilan +13, Zərdab +9

|
Gün Ay İl
Miladi
Hicri

              

Həftənin günü: Julian Day:

1 Məhərrəm 7 Rəcəb
2 Səfər 8 Şaban
3 Rəbiul-əvvəl 9 Ramazan
4 Rəbiul-axır 10 Şəvval
5 Cəmadil-əvvəl 11 Zilqədə
6 Cəmadiul-axır 12 Zilhiccə

YAZARLAR

Sorğu

Saytımızda hansı mövzularda məqalələrin daha çox olmasını istərdiniz?
Əhkam
Əqaid
Quran
Əxlaq
Ailə
Həyat dərsləri
Sağlamlıq
Xəbərlər

ArxivXƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ

Buradan abunə olaraq gün ərzində saytımıza yerləşdirilən məlumatları elektron poçtunuzdan oxuya bilərsiniz

SOSİAL MEDİA

Saytın Xəritəsi

Saytımızı tam şəkildə izləmək üçün GoogleCrome10+, Opera 9+,Yandex brazerlərindən istifadə edin.