KİTABXANA :

İslamda ədəb qaydaları (1)

İslamda ədəb qaydaları (1)

İslamı digər din və məktəblərdən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də onun ictimai din olmasıdır. Burada təkcə ayrı-ayrı fərdlərin deyil, ictimaiyyətin islah olunmasına və onun düz yolu seçib saflaşmasına diqqət yetirilir.

Vilayət ayəsi

Vilayət ayəsi

Həzrət Əlinin (ə) vilayət və imamətinin "Maidə 55" ayəsi ilə isbatı barədə bir çox əsərlər yazılmışdır. Seyid Əli əl-Hüseyni əl-Milani də özünəməxsus qələmi olan çox dəyərli alimlərdən biridir. Ümid edirik ki, kitab oxucular tərəfindən maraqla qarşılanacaqdır.

Vilayəti-Fəqih

Vilayəti-Fəqih

«Vilayəti-Fəqih» kitabı imam Xomeyni həzrətlərinin 1389-cu il zilqədə ayının 13-dən zilhəccə ayının ikisinə Nəcəf şəhərində olarkən söylədiyi on üç nitqdən (məruzədən) ibarətdir. Bu məruzələr o illərdə müxtəlif surətdə, bəzən kamil və bəzən də bir-iki qısa məcmuə şəklində buraxılmışdır.

"Təthir" ayəsinin təfsiri

Qurani-Kərimdə "keçmiş ümmətlərin tarixi" ünvanı ilə bəyan edilən hadisələrdən aydın olur ki, həmin ümmətlərin xoşbəxt olmaları, yaxud fəlakətə düşmələri əqli və ya təbii səbəblərdən hesab olunan bir sıra amillər nəticəsində olmuşdur. Qurani-Kərim bəşəriyyət üçün gətirdiyi həyat proqramının ictimaiyyətdə icra olunmasını düzgün və əqləuyğun sənəd olmasını sübut edir.

Allahın varlığının isbatı

Allahın varlığının isbatı

Qədim zamanlardan bəri, insanlar tam fəlsəfi-mücərrəd təfəkkür, yaxud dəlil-sübut metodu ilə əldə olunan düşüncə mərhələsinə yetişməmişdən əvvəl Allaha inanıb, iman gətirmiş, Ona ibadət edib qəlbən məhəbbət bəsləmiş və Onunla qırılmaz rabitədə olmuşlar. Eləcə də bu dərin bağlılıqlarını bütün varlıqları ilə duyub hiss etmişlər.

İmam Həsənin (ə) sülhü: reallıq və tarixin zülmü

İmam Həsənin (ə) sülhü: reallıq və tarixin zülmü

Əgər İmam Həsənin (əleyhissalam) bağladığı sülhün islam ümmətinin həyatında tarixi dönüş nöqtəsi oynadığı qədər əhəmiyyətli olduğunu desək, mübaliğə etmiş olmarıq. Bu tarixi hadisənin böyük əhəmiyyətinə baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, tarixçilər insaf və obyektivliklə bu hadisəni izah etməmişlər. Bu hadisə bəzən yarımçıq, bəzən isə tərsinə təsvir edilmişdi. Nəticədə bu tarixi hadisə detalları ilə aydın olmamış, həqiqəti tam ehtiva etmədən, qarışıq formada təsvir edilmişdir. Baş vermiş hadisələrin elmi araşdırılması üçün tədqiqatçı, ustad Yəhya Əbdulmuhsin Duxi əlini “yaranın” üzərinə qoymuşdur. Kitabda bəzi tarixi mətnləri, rəvayətləri toplamış, həqiqəti öz yerinə qoymaq üçün onları müfəssəl təhlil etmişdir.

Peyğəmbərin himayədarı və İslamın ağsaqqalı Əbu Talib

Peyğəmbərin himayədarı və İslamın ağsaqqalı Əbu Talib

Bu kitab “Əhli-sünnə hədislərinin müzakirəsi” sərlövhəsində hazırladığım tədqiqat və araşdırmaların bir hissəsidir. Müəyyən səbəblərdən bəzi tədqiqatların müstəqil surətdə çap olunmasını istədim. Bu kitabda mövcud olan tədqiqatlar qeyd olunan araşdırmaların üçüncü hissəsidir. Bu kitabı “Peyğəmbərin himayədarı və İslamın ağsaqqalı Əbu Talib” adlandırdım. Allah-taaladan bu silsilə tədqiqatları nəşr etdirməkdə bizi müvəffəq etməsini diləyirəm.

Səqəleyn: tərk edilmiş peyğəmbər vəsiyyəti

Səqəleyn: tərk edilmiş peyğəmbər vəsiyyəti

Bu tədqiqat işimizdə Səqəleyn hədisi barədə fərqli fikirləri bir-bir nəzərdən keçirmiş və xüsusilə İbn Teymiyyənin iddialarını ən detallı şəkildə incələmişik. Biz çox sayda mənbələrlə "Səqəleyn" və "Xəlifəteyn" hədislərinin mövcudluğunu və etibarlılığını isbat etmiş, "Səhih Müslim"dən tutmuş bütün ən mötəbər əhli-sünnə kitablarından dəlillər təqdim etmişik. Biz bu rəvayətlərin müxtəlif sənədlərini diqqətlə araşdırmış, həmçinin öndəgedən əhli-sünnə hədis alimlərindən, o cümlədən Əllamə əl-Əlbani, Şeyx əl-Ərnaut və s.-dən rəvayətlərin etibarlılıq dərəcələri barədə sitatlar gətirmişik.

İMAM MEHDİ (ə.f)  HAQQINDA SUAL CAVAB

İMAM MEHDİ (ə.f) HAQQINDA SUAL CAVAB

“Vəd edilən Məhdi”yə inanmaq dünyanın bütün din-lərində və müxtəlif məzhəblərində, o cümlədən bütpərəstlik, yəhudilik, xristianlıq, zərdüştlük, İslam və s. inanclarda yer alıb və yer almaqdadır. Belə ki axırzamanda saleh bir şəxs zühur edəcək və bəşəriyyətin cinayət, xəyanət və ayrı-seçkiliklərinə son qoyacaq.

NAMAZIN SİRRİ

NAMAZIN SİRRİ

Namaz Allaha itaətin bir təzahürü olmaqla, Ona bəndəlik və ibadətin rəmzi sayılır. Yara¬danın bəndəsi olan, bu bəndəliyi hiss edən, bilən və buna inanan, Ona itaətkar olan və qarşısında alnını torpağa qoyaraq səcdə edən, Allaha dua edən insan yeganə yaradanını əzəmətlə və paklıqla anır.

İSLAM DİNİNDƏ QADIN MƏSƏLƏSİ

İSLAM DİNİNDƏ QADIN MƏSƏLƏSİ

Qurani-Şərifdə islamiyyətdən qabaqkı dövrdə qadına olan cahil münasibət belə bir ayə ilə göstərilir: Anaya, müəyyən əşya qoyulmuş bir qab kimi baxırdılar. Ayrı bir ayədə verilir ki, hər hansı bir kişiyə qızı olması xəbərini versəydilər, həmin adamın hirsindən üzü qızarardı.

CƏFƏRİ MƏZHƏBİ VƏ ƏSASLARI

CƏFƏRİ MƏZHƏBİ VƏ ƏSASLARI

İslam dini, ictimai qaydaları toplayan, insanlar arasında birliyi saxlayan, bir tərəfdən insanın öz nəfsini nəzarət altına almasını, o biri tərəfdən də fərdi cəmiyyətin faydasına verməyi əsas tutan bir dindir.

BİZİMLӘ, BİZDӘN GİZLİ

BİZİMLӘ, BİZDӘN GİZLİ

İmam Mehdi (əc.) ilə tanışlıq Allahı tanımaq üçün ən gözəl vasitə və ən etibarlı yoldur. "Allahı istəyən sizdən başlayar, onun birliyinə inanan yalnız sizin sözlərinizi qəbul edər, ona dоğru getmək istəyən sizə üz tutar” . (İmam Hadidən (ə) nəql olunan "Camiə kəbirə" ziyarətnaməsi.)