Vəhy və Quran

Vəhy və Quran

Hәzrәt Mәhәmmәdin (s) peyğәmbәrliyini tәsdiqlәyәn sәnәd vә sәmavi kitab olan Qurani-kәrim dini tәlimlәrin vә İslam hәqiqәtlәrinin qaynağıdır. Allah kәlamı оlаn Qurani-kәrim әzәmәtli, ülvi bir mәqamdan Peyğәmbәrә (s) nazil olan vә insanlara sәadәt yolunu göstәrәn tәlimlәrdir. Qurani-kәrim bәşәriyyәt alәminә hәm dünyanın, hәm dә ахirәtin sәadәtini tәmin edәn bir sıra elmi vә әmәli proqramlar verir. Qurani-kәrim Peyğәmbәrin (s) 23 illik dәvәti müddәtindә tәdricәn nazil olmuş vә bәşәriyyәt alәminin ehtiyaclarını ödәmişdir.
Qurani-kәrim insanları sәadәt yoluna yönәltmәkdәn başqa hәdәfi olmayan bir kitabdır. Fәrdi vә ictimai sәadәtin әsası olan düzgün әqidәni, gözәl әxlaqı vә layiqli әmәllәri sәlis bir bәyanla insanlara öyrәdir:
و نزّلنا عَلَيكَ الكِتابَ تِبيانًا لِكُلِّ شَيءٍ 
"Biz Quranı sәnә hәr şeyi izah etmәk üçün bir hidayәt, mәrhәmәt vә müjdә olaraq nazil etdik!" 
 

Google+ WhatsApp