250 yaşlı insan - 23 (Son)

250 yaşlı insan - 23 (Son)

On yeddinci fəsil: 250 yaşlı insanın hərəkətinin sonu

Məhdəviyyət inancı bütün müsəlmanlar tərəfindən qəbul olunur. Digər dinlərdə də son dövrdə gələcək bir xilaskar gözlənilir. Məsələnin bir hissəsində onlar da düzgün fikirdədirlər, əsas hissəsində, yəni xilaskarın kimliyinə dair isə səhv fikirdədirlər. Şiə özünün qəti dəlilləri ilə xilaskarı adla, əlamət, xüsusiyyət və doğum tarixi ilə tanıyır.

Şiə etiqadının xüsusiyyəti elədir ki, bu məsələ həmin məzhəbdə sırf zehnə aid bir məsələ və arzu deyil, realdır. Həqiqət budur ki, şiələr vəd edilmiş Mehdinin (ə) timsalında xilaskar insanı gözləyir və zehni məsələlərdə qalmırlar. Onlar mövcud və real bir həqiqəti axtarırlar. Allahın höccəti insanların arasındadır, mövcuddur, insanlarla yaşayır, insanları görür, onlarla bir yerdədir, onların dərdlərini hiss edir, ləyaqəti olan xoşbəxt insanlar da bəzən tanımadan onu ziyarət edirlər. O var; özünün, ata-anasının adları bəlli olan real bir varlıqdır, xalqın arasındadır və onlarla bir yerdə yaşayır. Biz şiələrin etiqadı belədir.

Digər məzhəblərdən olub bu etiqadı qəbul etməyənlər heç zaman bu düşüncənin və reallığın ziddinə məntiqli bir dəlil göstərə bilməyiblər. Bir çox sünnilərin də təsdiqlədiyi bütün aydın və güclü dəlillər qəti şəkildə bu uca insanın, Allah höccətinin, bizim bildiyimiz xüsusiyyətlərə malik olan bu parlaq həqiqətin varlığından xəbər verir. Siz bir çox qeyri-şiə qaynaqlarında da bunu görə bilərsiniz.

İmam Həsən Əsgərinin (ə) mübarək övladının doğum tarixi, onunla əlaqəsi olanların kimliyi və onun möcüzələri bəllidir. Allah ona uzun ömür vermişdir. Dünyanın bütün ümmətlərinin, bütün dinlərin, millətlərin və bütün dövrlərin böyük arzusunun təcəssümü odur. Bu mühüm məsələ haqda Şiə məzhəbinin xüsusiyyəti bundan ibarətdir.

Məhdəviyyətlə bağlı bəzi məqamlar var. Mən qısa şəkildə onlara toxunmaq istəyirəm. Bir məsələ budur ki, İmam Mehdinin (ə) müqəddəs vücudu ilahi peyğəmbərlərin və ilahi dəvətlərin tarixin əvvəlindən başlayan hərəkətinin davamıdır. Nüdbə duasında oxuyursunuz ki, bəzilərini cənnətindən sakit etmisən. Bu, həzrət Adəmdir (ə). Sonra deyirsiniz ki, hər bir dövrdə peyğəmbər göndərib axırda sona çatdırdın. Sonra isə o həzrətin canişinliyi və Əhli-beyti haqda danışıb Dövrün İmamına çatırsınız. Onların hamısı bəşər tarixində bir-birinə bitişik və bir-biri ilə əlaqədar olan bir zəncir halqalarıdır. Bu o deməkdir ki, peyğəmbərlərin fəaliyyəti və həyata keçirdikləri ilahi dəvət heç bir nöqtədə dayanmamışdır. Bəşərin peyğəmbərə, ilahi dəvətə və dəvətçilərə ehtiyacı həmişə olmuşdur, bu gün də var və zaman ötdükcə peyğəmbərlərin təlimlərinə daha da yaxınlaşır.

Bu gün elmin, düşüncənin və sivilizasiyanın inkişaf etdiyinə görə bəşəriyyət peyğəmbərlərin onlarla əsr bundan qabaq dərk edilməyən bir çox təlimlərini başa düşür. Ədalət, azadlıq, humanizm və bu gün dünyada geniş yayılmış digər ideallar peyğəmbərlərin sözləridir. O zaman adi camaat bunları dərk etmirdi. Peyğəmbərlərin bir-birinin ardınca gəlməsi, dəvətlərinin yayılması bu düşüncələri nəsil-nəsil insanların beyninə, fitrətinə və qəlbinə hopdurmuşdur. Bu ilahi dəvətçilərin ardı bu gün də kəsilməmişdir və Bəqiyyətullah – yəni Allahın saxladığı böyük ehtiyat olan İmam Mehdi (ə) ilahi dəvətçilərin davamıdır. Ali-Yasin ziyarətində oxuyursunuz: "Salam olsun sənə, ey Allahın dəvətçisi!" Yəni siz bu gün İbrahimin (ə), Musanın (ə), İsanın (ə), digər peyğəmbərlərin, ilahi islahatçıların və sonuncu Peyğəmbərin (s) dəvətinin İmam Mehdi (ə) tərəfindən davam etdirildiyini görürsünüz. Bu imam onların hamısının varisidir, onların hamısının dəvətini və bayrağını daşıyır və dünyanı peyğəmbərlərin zaman boyu gətirib bəşəriyyətə təqdim etdiyi təlimlərə çağırır. Bu, mühüm məsələdir.

Məhdəviyyət məsələsində növbəti məqam qurtuluşun intizarı məsələsidir. Qurtuluşun intizarı çox geniş məna kəsb edir. Biri son qurtuluşun intizarıdır; yəni bəşəriyyət dünya tağutlarının at oynatdığını, soyğunçuluq etdiyini və sərbəst şəkildə insanların haqqını tapdadığını görəndə dünyanın taleyinin bundan ibarət olduğunu düşünməsin, çıxış yolunun olmadığını güman edib bu vəziyyətlə barışmasın. Xeyr! Bilməlidir ki, bu müvəqqətidir və dünyada ədalətli hakimiyyət qurulacaq. Bizim yaşadığımız, bəşəriyyətin zülm və əzablara məruz qaldığı bu son dövrdə qurtuluşun intizarı buna bir nümunədir və onun başqa nümunələri də var.

Bizə "qurtuluşu gözləyin" demişlərsə, mənası yalnız bu deyil ki, son qurtuluşu gözləyin. Mənası budur ki, hər bir sıxıntıdan çıxış yolu var. Qurtuluş budur. Müsəlman qurtuluşun intizarı dərsi ilə həyatda çıxışsız bir dalanın olmadığını, insanın məyus halda əlini-əlinin üzərinə qoyub oturmalı olmadığını öyrənir. Xeyr! Bəşər həyatının sonunda bütün bu zülmlərə qarşı qurtuluş günəşi doğacaqsa, deməli, bu qurtuluş həyatın cari problemlərində də gözləniləndir. Bu bütün insanlara ümid dərsi verir. Bu, bütün insanlara həqiqi intizar dərsidir.

Məhz buna görə qurtuluşun intizarını ən fəzilətli əməl saymışlar. Bəlli olur ki, intizar bir əməldir, əməlsizlik deyil. Səhvən belə düşünmək olmaz ki, intizar əlini-əlinin üzərinə qoyub gözləmək deməkdir. İntizar bir əməldir, hazırlıqdır, qəlbdə və daxildə həvəsi gücləndirmək, bütün sahələrdə bir fəallıq, həvəskarlıq və dinamiklikdir. Bu əslində Quranın aşağıdakı ayələrinin təfsiridir: "Bis istəyirdik ki, yerdə zəif düşüb əzilənlərə mərhəmət göstərək, onları öndə gedənlər və varislər edək";[1] yaxud "Yer üzü Allahındır. Bəndələrindən istədiyini onun varisi edər. Aqibət (dünyada zəfər, axirətdə yüksək məqamlar) təqvalılara məxsusdur!"[2]  Yəni xalqlar və ümmətlər heç zaman qurtuluşa məyus olmamalıdırlar.

İran xalqı qiyam edəndə buna ümidi vardı. O ümidin həyata keçdiyi bugünkü gündə ondan həmin böyük nəticəni almışdır. Bu gün də gələcəyə ümidi var, ümid və həvəslə hərəkət edir. Bu ümid işığı gəncləri həvəskarlığa, hərəkətə, fəallığa sövq edir, passivliyin və depressiyanın qarşısını alır, cəmiyyətdə dinamik ruh oyadır. Qurtuluş intizarının nəticəsi budur.

Deyilənlərə əsasən, həm son qurtuluşu gözləmək lazımdır, həm də fərdi və ictimai həyatın bütün problemlərindəki qurtuluşu. Məyusluğun qəlbinizə hakim olmasına imkan verməyin, qurtuluşu gözləyin, intizarınızın həqiqi intizar olduğu, əməl, səy, iradə və hərəkət etdiyiniz təqdirdə bu qurtuluşun mütləq baş verəcəyini bilin.

Biz bu gün qurtuluş gözləyirik; gözləyirik ki, ədaləti bərqərar edəcək qüdrətli əl gəlib təxminən bütün bəşəriyyəti özünə tabe etmiş zülmə son qoysun, vəziyyəti dəyişdirsin, insanların həyatına ədalət gətirsin və insanlar onu duysunlar. Bu, yalnız özünü düşünməyən canlı və ayıq bir insanın daimi ehtiyacıdır. Bütün bəşər həyatına geniş baxışla baxan bir insan təbii şəkildə gözləyir. İntizarın mənası budur. İntizar qane olmamaq, mövcud durumu qəbul etməmək və ideal durum üçün çalışmaqdır. Qətidir ki, bu ideal durum Allah vəlisi olan həzrət Höccət ibn Həsən İmam Mehdi Sahibəzzamanın (ə) qüdrətli əli ilə həyata keçəcək.

Özümüzü bir əsgər kimi, belə bir şərait uğrunda mübarizəyə hazır bir insan kimi hazırlamalıyıq. Qurtuluş intizarının mənası bu deyil ki, insan yerində otursun, əlini heç bir işə vurmasın, heç bir islahata çalışmasın və Dövrün İmamını gözləməsi ilə işini bitmiş saysın. Bu intizar deyil. Bəs intizar nədir? İntizar qüdrətli, məğlubedilməz ilahi əldir. O gəlib bütün insanların köməyi ilə zülmün hakimiyyətinə son qoymalı, haqqı qalib, ədaləti hakim etməli, tövhid bayrağını ucaltmalı, insanları həqiqətən Allah bəndəsi etməlidir. Buna hazır olmaq lazımdır. İslam Respublikası quruluşunun yaranması bu böyük tarixi hərəkətə hazırlıqdır. Ədalətin bərqərar edilməsi uğrunda atılan hər bir addım uca məqsədə doğru bir addımdır. İntizarın mənası budur. İntizar hərəkətdir, passivlik deyil, işdən əl çəkib onun öz-özünə görülməsini gözləmək deyil. İntizar hərəkət və hazırlıqdır. Özümüzdə və ətrafımızda bu hazırlığı qorumalıyıq. Allah-Taala bizim əziz xalqımıza bu böyük addımı atıb zühura şərait yaratmaq səadətini bəxş edib. Qurtuluş intizarının mənası budur.

Mehdi (ə) cəmiyyəti, yəni Dövrün İmamının quracağı dünya bütün peyğəmbərlərin gəlişinə səbəbolan cəmiyyətdir. Bütün peyğəmbərlər nəhayət Dövrün İmamının və vəd edilmiş Mehdinin (ə) vasitəsi ilə reallaşacaq ideal cəmiyyətin yaranmasına hazırlıq görmüşlər. Sanki bir nəfər hündür bir binanın tikiləcək yerini hamarlayır, biri həmin yeri qazır, biri betonlayır, fundamentini qurur, başqa birisi divarlarını hörür - müxtəlif ustalar bu hündür binanı bir-bir tədricən ərsəyə gətirirlər. Allahın peyğəmbərləri bəşər tarixinin əvvəlindən bir-bir gəlib cəmiyyəti və bəşəriyyəti addım-addım ideal cəmiyyətə və son məqsədə yaxınlaşdırmışlar. Peyğəmbərlərin hamısı müvəffəq olmuşlar. Onların hətta biri də bu yolda uğursuz olmamış, hər biri üzərinə düşən yükü mənzil başına yaxınlaşdırmış və bacardıqları qədər çalışmışlar. Onların birinin ömrü bitəndə o birisi yükü götürüb hədəfə daha bir addım və daha bir mənzil yaxınlaşdırmışdır. Bütün ilahi peyğəmbərlərin varisi olan İmam Mehdi (ə) sözügedən ilahi cəmiyyətin qurulmasında son addımı atacaq.

Mən həmin cəmiyyətin xüsusiyyətlərinə dair bir qədər danışmaq istəyirəm. Siz İslam ədəbiyyatını və əsas kitabları araşdırsanız, o cəmiyyətin bütün xüsusiyyətlərini görə bilərsiniz. Yəqin ki, hər cümə günü oxuduğunuz Nüdbə duasında həmin cəmiyyətin xüsusiyyətləri qeyd olunmuşdur. Məsələn, bir yerdə deyilir: "Haradadır dostları ucaldan və düşmənləri xar edən?" Bundan belə çıxır ki, həmin cəmiyyətdə Allah dostları başıuca, düşmənləri isə xar olacaqlar. Yəni orada dəyər və meyarlar belədir. Yenə həmin duadan başa düşürük ki, bu cəmiyyətdə ilahi qanunlar tətbiq olunacaq. İmam Mehdinin (ə) cəmiyyətində Allahın və İslamın müəyyən etdiyi bütün qanun-qaydalara əməl olunacaq. Dövrün İmamı zühur edəndə bir neçə ümumi xüsusiyyətə malik bir cəmiyyət quracaq. Mən həmin xüsusiyyətləri söyləyəcəyəm. Siz əziz qardaş və bacılar da Quran ayələri və məsumlardan nəql olunan duaları oxuyarkən bu məsələni diqqətdə saxlayın, zehninizi daha çox açın. Nüdbə duasını yalnız oxumaq kifayət deyil, onu anlamaq və ondan dərs götürmək lazımdır.

Dövrün İmamı cəmiyyəti bu bir neçə təməl üzərində quracaq:

Birinci məsələ zülmü məhv etmək, onun kökünü kəsməkdir. İmam Mehdinin (ə) qurduğu cəmiyyətdə zülm olmamalıdır. Bu o deməkdir ki, yalnız hansısa ölkədə, yaxud müsəlmanlar yaşayan yerlərdə deyil, dünyanın heç bir yerində zülm olmayacaq. Həmin cəmiyyətdə nə iqtisadi, nə siyasi, nə mədəni, nə də başqa bir haqsızlığa yol verilməyəcək. Dünyada istismarçılıq, təbəqələrarası fərqlər, ayrıseçkilik, hegemonluq və quldurluq sona çatmalıdır. Birinci xüsusiyyət budur.

Dövrün İmamının ideal cəmiyyətinin ikinci xüsusiyyəti təfəkkür səviyyəsinin yüksəlməsidir - həm elmi təfəkkürün, həm də İslam təfəkkürünün. Yəni siz İmam Mehdinin (ə) dövründə dünyada cəhalətdən, savadsızlıqdan, mədəni və düşüncə yoxsulluğundan əsər-əlamət tapmamalısınız. Orada xalq dini düzgün tanımalıdır. Hamınızın bildiyi kimi, bu, peyğəmbərlərin böyük məqsədlərindən biri olmuşdur. İmam Əli (ə) bunu Nəhcül-bəlağənin bir xütbəsində bəyan etmişdir: "İnsanların ağıl xəzinələrini aşkara çıxarmaq üçün...".[3]  Bizim hədislərimizdə göstərilir ki, Dövrün İmamı zühur edəndə bir qadın evdə oturub Quranı açacaq və din həqiqətlərini ondan anlayacaq. Bu nə deməkdir? Yəni islami və dini təfəkkür səviyyəsi o qədər yüksələcək ki, bütün insanlar və misal üçün, ictimai işlərdə çalışmayan evdar qadınlar da fəqih və dinşünas ola biləcək, Quranı açıb özləri din həqiqətlərini anlayacaqlar. Siz görün hamının - müxtəlif səviyyəli kişi və qadınların dini dərk etdiyi və ilahi kitabdan nəticə çıxardığı bir cəmiyyət nə qədər işıqlı olar və bu cəmiyyətdə heç bir qaranlıq nöqtə qalmaz. Həmin cəmiyyətdə bu gün mövcud olan fikir ayrılıqları mənasız olar.

Mehdi (ə) cəmiyyətinin üçüncü xüsusiyyəti budur ki, o zaman təbiətin və insanın bütün imkanları kəşf ediləcək, yerin altında insanın istifadə etmədiyi bir şey qalmayacaq. Bütün istifadəsiz təbii enerjilər, insanın qidalana biləcəyi bütün torpaqlar, kəşf olunmamış qüvvələr aşkarlanacaq; əsrlərlə təbiətdə olmuş atom və elektrik enerjiləri kimi. Dünyanın ömründən əsrlər ötürdü, bu enerjilər təbiətdə qalmışdı, insan onları tanımırdı, sonra isə tədricən kəşf olundu. İmam Mehdinin (ə) dövründə təbiətin belə saysız-hesabsız imkanlarından istifadə ediləcək.

Başqa bir xüsusiyyət budur ki, İmam Mehdinin (ə) dövründə fəzilət və əxlaq meyar seçiləcək. Kimin daha üstün əxlaqı, dəyəri olsa, daha öndə olacaq. (1980)

Başqa bir rəvayətdə buyurulur ki, zalımlar bizim qiyamçımızdan qorxacaqlar. Biz bu gün öz cəmiyyətimizdə bunun kiçik bir nümunəsini görürük. Bu gün bizim İslam hökumətindən bir damla olan hökumətimiz, cəmiyyətimiz və İslam quruluşumuz həmin ilahi əzəmət və iqtidar okeanından bir damladır. Hökumətimiz dünya zalımlarının qəlbinə elə qorxu salıb ki, bu qorxunun özü bizim qələbəmizə yardım edir. Bu gün dünya hegemonları İslam Respublikasından, bizim inqilabımızdan, xalqımızdan və quruluşumuzdan qorxurlar. Onlar qorxduqlarına görə öz zalım hakimiyyətlərinə problem yaradan bu amili ortadan götürməyə çalışırlar. Gördüyünüz kimi, onların uyğun fəaliyyətlərinə baxmayaraq, dünya siyasəti daha çox İslam və müsəlmanların qələbəsi ilə nəticələnir. İmam Mehdinin (ə) dövründə bu hal elə geniş və ümumi olacaq ki, həmin qlobal hökuməti yarada biləcək. Allah ona yardım edəcək, yer onun qarşısında yumağa dönəcək, onun ixtiyarına və hakimiyyəti altına keçəcək, xəzinələr ona aşkarlanacaq, onun hakimiyyəti dünyanın şərqinə və qərbinə doğru genişlənəcək.[4]

Həmin rəvayətdə bir neçə cümlədən sonra buyurur: "Yer üzündə hər bir xarabalıq abadlaşacaq"[5]. Yəni bu imkanlar dünyanın abadlaşdırılmasına sərf olunacaq, insanların maraqlarını tapdamağa və onları istismar etməyə yox. Bütün dünya miqyasında hər bir xarabalıq abadlaşacaq; istər insanın əli ilə xarabalığa çevrilmiş yerlər, istərsə də bəşərin cəhaləti səbəbindən mövcud olan xarabalıqlar. İmam Baqir (ə) başqa bir rəvayətdə buyurur: "Qiyamçı qiyam edəndə ehtiyaclı şəxs əlini qardaşının cibinə salıb istədiyi qədər götürər və o buna mane olmaz".[6] Bu, insanların bərabərliyə meylli xarakterinə və fədakarlığına işarədir. İnsanların qəlbini onların fəlakətinin ən böyük amili olan xəsislik və tamahkarlıqdan xilas etmək belə bir vəziyyəti müjdələyir. Bir qardaş əlini digər qardaşın cibinə salıb ehtiyacı olan qədər götürür və o buna mane olmur. Bu əslində ozamankı sağlam islami, əxlaqi, iqtisadi və ictimai sistemi göstərir; yəni məcburiyyət olmadan insanların özləri xəsislikdən və tamahkarlıqdan qurtulub belə bir cənnət yaradırlar. Başqa bir rəvayətdə belə deyilir: "Bizim qiyamçımız qiyam edəndə xəracla torpaq verməyə son qoyulacaq"[7]. Dünyanın hegemon hakimlərinin həmişə öz yaxınlarına verdikləri bəxşişlərə, xalqların cibindən ona-buna verilən ənamlara son qoyulacaq. Xərac keçmişdə bir formada idi, bu gün isə başqa bir formadadır. Keçmişdə belə idi ki, bir xəlifə, bir şah bir qədər torpağı, bir səhranı, kəndi, şəhəri, bəzən də vilayəti bir nəfərə bağışlayıb deyirdi  get orada nə istəyirsən et; xalqdan vergi yığ, tarlalardan istifadə et, nə qazansan götür və filan qədər də şaha ver. Bu gün neft, ticarət, sənaye, texnologiya, iri sənayelər və xalqları bədbəxt edən müxtəlif inhisarların hamısı əslində xərac sayılır. Bu gün inhisarlar da bu hökmə şamil olur, çünki bu da hökumətlərlə sövdələşmək, rüşvət vermək və rüşvət almaq sayəsində meydana çıxır. O zaman belə antiinsani və antidəyər hallara son qoyulacaq və hamıya çalışmaq imkanı veriləcək.

Başqa bir rəvayət də iqtisadi vəziyyətə aiddir: "İnsanlar arasında bərabərlik elə bir həddə çatacaq ki, zəkat vermək üçün yoxsul tapılmayacaq".[8] Maliyyə və iqtisadi işlərdə elə bərabərlik bərqərar ediləcək ki, mallarınızın zəkatını verməyə yoxsul adam tapmayacaqsınız. O zaman dünyada yoxsul olmadığına görə təbii ki, zəkat da ümumi işlərə sərf olunacaq. Bir İslam cəmiyyətini və həqiqi bir dünyanı təsvir edən belə rəvayətlər çoxdur. Bu, bəzilərinin düşündüyü ideal cəmiyyətlər kimi utopiya deyil. Xeyr! Bunlar praktikada mümkün olan İslam qaydalarıdır. Biz İslam Respublikasında hiss edirik ki, həqiqətən bir qüdrətli əl, ilahi vəhyə bağlı bir qəlb, düşüncə və məsum insan şübhəsiz, dünyada belə bir vəziyyət yarada və bəşəriyyət də onu sevə bilər.

Ayə və hədisləri araşdırsanız, belə xüsusiyyətlərdən daha çox taparsınız. Siz zülm və ədavətdən əsər-əlamət olmayan, insanların dini və elmi düşüncəsinin yüksək səviyyədə olduğu, dünyanın bütün bərəkət, nemət, yaxşılıq və gözəlliklərinin aşkara çıxdığı, insanların ixtiyarına keçdiyi və nəhayət, təqvanın, dəyərin, fədakarlığın, qardaşlığın, mehribanlığın, bərabərliyin əsas və meyar seçildiyi bir cəmiyyəti təsəvvür edin. Bu, vəd edilmiş Mehdinin (ə), dövrümüzün imamının və qədimdən gözlədiyimiz tarixi dostumuzun - o indi də bu göyün altında, bu yerdə yaşayır və insanların arasındadır - quracağı cəmiyyətdir. Bizim Dövrün İmamına dair etiqadımız belədir.

Biz İran xalqı bir inqilab etmişik. Bizim inqilabımız Dövrün İmamının zühur edəcəyi məqsəd yolunda zəruri bir hazırlıq və böyük addımdır. Biz bu böyük addımı atmasaydıq, şübhəsiz, Dövrün İmamının zühuru gecikərdi. Siz İran xalqı, şəhid vermiş analar, matəmə qərq olmuş atalar və bu mübarizə boyu zəhmət çəkmiş şəxslər! Bilin ki, siz bəşəriyyətin tarixi mənzilə doğru hərəkətinin inkişafına və Dövrün İmamının zühurunun sürətlənməsinə səbəb olmusunuz. Siz bu yükü bir addım mənzilə yaxınlaşdırdınız, bu inqilabla dünyanın bu hissəsində mənfur zülm rejimindən, çox təhlükəli və ziyanverici xərçəngdən ibarət olan maneəni ortadan götürüb məhv etdiniz.

Bəs bundan sonra nə etməliyik? Bundan sonra bizim vəzifəmiz bəllidir. Əvvəla bilməliyik ki, bu inqilabımızla bir addım yaxınlaşan zühur inqilabın yaşadığı sürəcdə daha da yaxınlaşa bilər. Yəni inqilab edib özünü dövrünün imamına bir addım yaxınlaşdıran bu xalq daha bir addım, daha bir addım və sonra daha bir addım da yaxınlaşdıra bilər. Necə? Əvvəla İranda olan bu miqdar İslamın – biz bunu şişirtmirik; bu təbii ki, kamil İslam deyil, amma bu xalq İslamın bir hissəsini İranda həyata keçirə bilmişdir - dairəsini bacardığınız qədər dünyanın digər yerlərinə, digər ölkələrə, qaranlıq və zülmət nöqtələrə genişləndirsəniz, əmr sahibinin və dövrün höccətinin zühuruna həmin həddə kömək etmiş, yaxınlaşmış olarsınız. İkincisi, Dövrün İmamına yaxınlaşmaq nə fiziki yaxınlaşmadır, nə də zamana yaxınlaşma. Dövrün İmamının zühuruna yaxınlaşmaq istəyən bilsin ki, onun zühurunun müəyyən bir vaxtı yoxdur. Yəni zühur 50 ildən sonraya təyin edilməyib ki, biz bu müddətin 3-4 ilini keçirdiyimizi və 46-47 ilinin qaldığını düşünək. Xeyr! Bu yaxınlaşma məkan baxımından da deyil. Biz deyə bilmərik ki, buradan məsələn, dünyanın şərqinə, qərbinə, şimalına, yaxud cənubuna sarı hərəkət edib Dövrün İmamını axtarır və ona çatmaq istəyirik. Xeyr! Bizim Dövrün İmamına yaxınlaşmağımız mənəvi yaxınlaşmadır. Yəni siz hər hansı zamanda - 5, 10, 100 ilə qədər İslam cəmiyyətinin keyfiyyət və kəmiyyətini artıra bilsəniz, Dövrün İmamı zühur edər. Əgər inqilabi cəmiyyətiniz daxilində, özünüzdə və digərlərində təqvanı, fəziləti, əxlaqı, dindarlığı, zahidliyi və Allaha mənəvi yaxınlığı təmin edə bilsəniz, Dövrün İmamının zühurunun təməlini möhkəmlətmiş olarsınız; mömin və ixlaslı müsəlmanların sayını nə qədər artıra bilsəniz, yenə də Dövrün İmamına və onun zühur zamanına yaxınlaşmış olarsınız. Deməli, biz öz cəmiyyətimizi, zamanımızı və tariximizi addım-addım Dövrün İmamının zühuruna yaxınlaşdıra bilərik. Bu bir məsələ.

İkinci məsələ budur ki, bu gün bizim inqilabımızda hərəkət və üsullarımız var. Bu çox önəmli məsələdir. Bir adam riyaziyyat müəllimi olmaq istəyirsə, riyaziyyat ixtisası üzrə təhsil almalıdır. Riyaziyyatçı olmaq istəyən adama fiqh dərsi keçməyin mənası yoxdur; yaxud müctəhid olmaq istəyənə təbiətşünaslıq dərsləri keçməyimiz düzgün deyil. Müqəddimə və hazırlıq işləri nəticəyə uyğun olmalıdır. Nəticə və hədəf qeyd etdiyim xüsusiyyətlərə malik olan ideal Mehdi (ə) cəmiyyətidir. Buna görə də, biz buna uyğun hazırlıq işləri görməliyik. Biz zülmlə barışmamalı, hansı növdən və kimin tərəfindən olsa belə, zülm əleyhinə qətiyyətli mövqe seçməliyik. Biz İslam qanunlarının bərqərar edilməsini məqsəd seçməli, cəmiyyətimizdə qeyri-islami və anti-islam düşüncəsinin yayılmasına imkan verməməliyik. Təbii ki, məqsədimiz zorla deyil, düşüncə və elmlə imkan verməməkdir. Başqa yolla mübarizə aparmaq olmaz. Hətta düzgün və məntiqli yollarla İslam düşüncəsini genişləndirmək lazımdır.

Bizim bütün qanunlarımız, dövlət idarələrinin və icraçı qurumların əsasnamələri forma və məzmun baxımından İslama uyğun olmalı və günbəgün yaxınlaşmalıdır. Bu, Dövrün İmamının intizarının bizə və bizim hərəkətimizə verdiyi istiqamətdir. Nüdbə duasında oxuyursunuz ki, Dövrün İmamı fasiqliyə, azğınlığa və nifaqa qarşı mübarizə aparacaq, onların və təfriqənin kökünü kəsəcək. Deməli, biz də bu gün öz cəmiyyətimizdə bu istiqamətdə hərəkət etməliyik. Bizi mənəvi baxımdan Dövrün İmamına və cəmiyyətimizi onun cəmiyyətinə - Mehdi (ə), Əli (ə) və tövhid cəmiyyətinə daha da yaxınlaşdıracaq amil budur.

Bu dünyanın təsvirinin başqa bir təsiri və nəticəsi xalqların qəlbindən məyusluğu və ümidsiliyi çıxarmasıdır. Bilirik ki, bizim mübarizəmiz təsirli və nəticəlidir. Bəzən İslam təfəkkürünün bu cəhəti ilə tanış olmayanlar dünyanın böyük maddi düzəni qarşısında çaş-baş qalır, məyus olurlar. Onlar düşünürlər ki, inqilab etmiş olsa belə, bir xalq bu qədər inkişaf etmiş texnologiyası, dağıdıcı silahları və atom bombası olan böyük güclər qarşısında məgər nə qədər müqavimət göstərə bilər?! Onlar düşünürlər ki, zülm və hegemonluğun təzyiqi qarşısında dayanmaq mümkün deyil. Mehdiyə (ə), Peyğəmbər (s) övladının və Dövrün İmamının vasitəsi ilə islami və ilahi dövlətə etiqad insanda bu ümidi yaradır ki, xeyr, biz mübarizə aparacağıq, çünki aqibət bizə məxsusdur, bizim fəaliyyətimiz dünyanın təslim olması ilə nəticələnəcək. Tarixin gedişi bizim bu gün əsasını qoyduğumuz, yarımçıq olsa belə nümunəsini yaratdığımız vəziyyətə doğru gedir. Mübariz xalqların, xüsusən də müsəlmanların qəlbində bu ümid yaransa, onlara elə əzmkarlıq verər ki, heç bir amil onları mübarizədən saxlaya və daxili məğlubiyyətə uğrada bilməz.

Uzun illər xalqın beyninə belə bir yanlış fikir salmışdılar ki, həzrət Mehdinin (ə) qiyamından öncə başlanan hər bir islahatçı hərəkət faydasızdır. Bunu belə əsaslandırırdılar ki, həzrət Mehdinin (ə) zühur etməsi üçün dünya zülmlə dolmalıdır. Belə olmadıqca o, zühur etməyəcək. Deyirdilər ki, o həzrət dünya zülmlə dolduqdan sonra zühur edəcək. Burada bir məqam var: Həzrət Mehdi (ə) haqqında söylənmiş bütün rəvayətlərdə uyğun cümlə belədir: "Dünya zülmlə dolduğu kimi, Allah yer üzünü ədalətlə dolduracaq"[9]. Mən indiyə qədər bir yerdə görməmişəm ki, "zülmlə dolduqdan sonra" deyilsin. Rəvayətlərdə belə bir şeyin olduğunu da güman etmirəm. Mən bu məqsədlə müxtəlif rəvayətlərə baxdım və heç bir yerdə belə bir şeylə rastlaşmadım. Yəni dünyanın həzrət Mehdi (ə) vasitəsi ilə ədalətlə dolması onun zülmlə dolmasından dərhal sonra baş verməyəcək. Xeyr! Tarix boyu dünya bir dəfə və bir zamanda yox, müxtəlif zamanlarda dəfələrlə zülmlə dolmuşdur; fironlar, tağut hakimiyyətləri və zalım şahlar dövründə bütün dünya zülm altında inləyir, qara zülm buludunun zülmətinə qərq olurdu, heç bri yerdə ədalət və azadlıq yox idi. Dünya belə bir günü gördüyü kimi, elə bir günü də görəcək ki, bu geniş dünyada ədalət işığının yanmadığı və zülmün hakim olduğu bir yer də qalmayacaq; insanların zülmdən, hökumətlərin təzyiqindən, qoluzorluların özbaşınalığından və ayrıseçkilikdən əziyyət çəkdiyi bir yer də qalmayacaq. Yəni bu gün dünyanın əksərinə hakim olan və şübhəsiz ki, bir zamanlar bütün dünyaya hakim olmuş bu vəziyyət ümumi ədalətlə əvəzlənəcək.

Həzrət Mehdinin (ə) inqilabı bu gün bizim İslam inqilabımızla dünya miqyasında ədaləti bərqərar etmək məqsədinə doğru böyük bir addım atmış oldu. İslam hakimiyyətinin yaranması nəinki vəd edilmiş bu aqibəti geriyə salmır, hətta onu sürətləndirir də. İntizarın mənası da budur. Qurtuluşun intizarı - Quran və İslam hakimiyyətini gözləmək deməkdir; yəni siz dünyanın indiki vəziyyəti və hətta İslam inqilabı ilə əldə olunan inkişafla da qane olmur, Quran və İslam hakimiyyətinə daha yaxınlaşmaq istəyirsiniz. Qurtuluşun intizarı budur. Qurtuluş intizarı bəşəriyyətin xilasını gözləməkdir.

Bu gün bəşəriyyətin işi bərk düyünə düşmüşdür. Bu gün maddi mədəniyyət zorla insanlara sırınmışdır. Bu bir düyündür. Bu gün dünya miqyasında ayrıseçkilik insanları sıxır. Bu böyük bir düyündür. Bu gün dünyanı elə bir hala salıblar ki, inqilabçı bir xalqın ədalətsevər fəryadı zorluların və hakimlərin məst nərələri arasında itir. Bu bir düyündür. Bu gün Afrikanın və Latin Amerikasının məzlumları, Asiyanın və Uzaq Şərqin milyonlarla ac insanı, irqi ayrıseçkilikdən əziyyət çəkən milyonlarla qaradərili bir xilaskara ümid gözü dikmişlər. Böyük güclər bu xilaskarın səsinin onlara çatmasına qoymurlar. Bu bir düyündür. Qurtuluş bu düyünlərin açılması deməkdir. Baxış bucağınızı genişləndirib yalnız öz evinizin içinə, ailə həyatınıza baxmasanız, dünya miqyasında insaniyyətin qurtuluş istədiyini, amma yolunu bilmədiyini görərsiniz. Siz inqilabçı müsəlman xalq İslam inqilabının davamına dair öz nizamlı hərəkətinizlə insaniyyətin qlobal qurtuluşuna, vəd edilmiş Mehdinin (ə) zühuruna, bütün dünyanı bürüyəcək və bütün bu düyünləri açacaq son ümumbəşəri İslam inqilabına yaxınlaşmalı, bəşəriyyəti də yaxınlaşdırmalısınız. Qurtuluşun intizarı budur. Bu yolda Allahın lütfü və Dövrün İmamının duası bizim dayağımızdır. Biz o həzrətlə daha çox tanış olmalı, Dövrün İmamını unutmamalıyıq. Bizim məmləkətimiz İmam Mehdi (ə) məmləkəti, inqilabımız İmam Mehdi (ə) inqilabıdır. Allahın böyük höccətini yaddan çıxarmayın. "İlahi! Biz səndən şərafətli dövlət istəyirik"[10] duasını ürəkdən və mütləq ehtiyacı dərk edərək oxuyun. Həm ruhunuz Mehdi (ə) intizarında olsun, həm cisminiz bu yolla hərəkət etsin. Siz İslam inqilabının güclənməsi üçün atdığınız hər bir addımla Mehdinin (ə) zühuruna bir addım yaxınlaşırsınız.

Siz xalqın əlində olan bu hökumət möminlərin minillik arzusu olmuşdur. Bütün imamlar bu istiqamətdə hərəkət etmişlər ki, cəmiyyətdə Allah hakimiyyətini, ilahi qanunların hakimiyyətini həyata keçirsinlər. Buna çalışmış, bunun üçün cihad etmiş, əziyyətlər çəkmişlər. Bu yolda səmərəli həbslərə məruz qalmış, sürgün edilmiş, şəhadətə yetirilmişlər. Bu gün siz bu imkanı əldə etmisiniz. Necə ki, Bəni-İsrail əsrlərdən sonra Davud (ə) və Süleyman (ə) peyğəmbərlərin dövründə bu imkanı əldə etdi. Ey müsəlman ümmət! Ey qəhrəman xalq! Ey İranın qəhrəman və mübariz xalqı! Əldə etdiklərinizin qədrini bilin, özünüzü qoruyun ki, bu hökumət Dövrün İmamı olan vəd edilmiş Mehdi Sahibəzzamanın (ə) hökumətinə birləşsin.

Bu, siz əziz İran xalqının məqsəd seçdiyi, hərəkət etdiyi və ilahi yardımla bundan sonra da davam etdirəcəyi yoldur. Xoşbəxtlikdən, bu gün İslam dünyasının müxtəlif yerlərində müsəlman xalqların tədricən bu yola doğru hərəkət etdiklərini görürük. Allah-Taala buyurmuşdur ki, aqibət təqvalılara məxsusdur.[11]  Biz bu təqvaya sahib olsaq, qaçılmaz aqibət və sonuc İslam ümmətinə məxsus olacaq. Və Allaha ümidlə bu gələcək çox da uzaq deyil.

Sonda o böyük imamla və Allahın məsum vəlisi ilə mənəvi əlaqənin zəruriliyinə dair bir cümlə demək istəyirəm. Məsələni elmi təhlil səviyyəsində məhdudlaşdırmayın, Allahın seçdiyi məsum bu gün insanların arasında, dünyanın bizim tanımadığımız bir yerində yaşayır. O var, dua edir, Quran oxuyur, rüku, səcdə və ibadət edir. O, bəzi yerlərdə görünür, insanlara kömək edir, lakin biz onu tanımırıq. Allahın bu seçilmiş bəndəsi bu gün var və biz ictimai-siyasi işlərdən əlavə - Allaha şükür ki, bizim quruluşumuz o həzrətin istədiyi istiqamətdədir – onunla fərdi və mənəvi əlaqəmizi də gücləndirməliyik. Cəmiyyətimizin hər bir fərdi Dövrün İmamına təvəssül etməli, o həzrətlə tanışlığı, dərdləşməyi, ona salam verməyi və onu yada salmağı özünə bir vəzifə bilməli, onun üçün dua etməlidir. İmam Mehdi (ə) haqda çoxlu dualar nəql olunmuşdur. "Allahhummə kulli vəliyyikə"[12] duası onlardan biridir. Bundan əlavə, kitablarda Dövrün İmamının ziyarətnamələri də var. Onların hamısının elmi və ideoloji cəhətindən əlavə, mənəvi və emosional cəhəti də var və biz buna ehtiyaclıyıq. Bizim uşaqlarımız, gənclərimiz, cəbhədəki döyüşçülərimiz Dövrün İmamını yada salmaqla ruhlanır, qüvvələnir və ümidləri artır. Onlar sevgi göz yaşları ilə qəlblərini o həzrətə yaxınlaşdırır, Allahın və onun diqqətini cəlb edirlər. Bu mütləq olmalıdır.

Ey Dövrün İmamı! Ey bu ümmətin vəd edilmiş sevimli Mehdisi! Ey Peyğəmbərlərin pak zürriyyəsi! Ey bütün tövhid inqilablarının varisi! Bizim xalqımız əvvəldən sənin adını və xatirəni uca tutmuş, həyatında və vücudunda sənin lütfünü görmüşdür. Ey Allahın saleh bəndəsi! Biz bu gün sənin bu xalqın və bu inqilabın qələbəsi üçün pak ilahi qəlbdən və müqəddəs ruhdan edəcəyin duaya və Allahın bəxş etdiyi qüdrətlə bu xalqa və bu ümmətə edəcəyin yardıma möhtacıq. Ey Dövrün İmamı! Bizim üçün çox ağırdır ki, saleh insanlara və Allah bəndələrinə məxsus olan bu dünyada, bu sonsuz təbiətdə Allah düşmənlərini görək, Allah düşmənlərinin varlıq əlamətlərini müşahidə edək, Səni isə görməyək və hüzurunu dərk etməyək.

Ey Rəbbimiz! Səni Məhəmməd və Ali-Məhəmmədə (ə) and veririk, bizim qəlblərimizi həmişə Dövrün İmamının xatirəsi ilə təravətli saxla!

Ey Rəbbimiz! Bizim gözlərimizi Dövrün İmamını görməklə işıqlandır!

Ey Rəbbimiz! Bu Allah qoşununu, Sənin yolunda mübarizə aparan bu insanları Dövrün İmamının əsgər və fədailərindən et!

Ey Rəbbimiz! Səni Məhəmməd və Ali-Məhəmmədə (ə) and veririk, Öz məsum vəlinin müqəddəs qəlbini bizdən razı et! Bizi o həzrəti yada salanlardan və ona təvəssül edənlərdən et!

Ey Rəbbimiz! Məhəmməd və Ali-Məhəmməd (ə) hörmətinə, o həzrətin zühurunu və ilahi hakimiyyət üçün qiyamını tezlət!

Ey Rəbbimiz! Yeni qurulmuş bu İslam cəmiyyətini idarəçilik və quruculuq işlərində o dövrə və o quruluşa bənzət!

Ey Rəbbimiz! Məhəmməd və Ali-Məhəmməd (ə) hörmətinə, bizi onun dostlarından, bütün hallarda və bütün işlərdə ardıcıllarından et![1]Qəsəs/5

[2]Əraf/128

[3]Nəhcül-bəlağə, xütbə: 1

[4]"Kamal əd-din və tamam ən-nemət", c. 1, səh. 331

[5]Yenə orada

[6]"Vəsail əş-Şiə", c. 5, səh. 121

[7]Bürucerdi. "Came əhadis əş-Şiə", c. 23, səh. 1012

[8]"Bihar əl-ənvar", c. 52, səh. 390

[9]"Əl-Kafi", c. 1, səh. 341

[10]Yenə orada, c. 3, səh. 424 (İftitah duası)

[11]Əraf/128

[12]"Əl-Kafi", c. 4, səh. 162

 

Google+ WhatsApp ok.ru