250 yaşlı insan - 11

Sözsüz ki, Kərbəla müsibətləri böyük müsibətlərdir. İndi məsələni bir qədər izah edim.

İslam peyğəmbəri və Allahın göndərdiyi hər hansı peyğəmbər özü ilə bir sıra hökmlər gətirir. Bu hökmlərin bəzisi fərdi olub insanın islahı üçündür, bəzisi isə ictimaidir və dünyanı abadlaşdırmaq, idarə etmək, cəmiyyəti ayaqda saxlamaq üçündür. Peyğəmbərimizin (s) gətirdiyi bu hökmlər məcmusuna İslam deyilir. İslam dini əziz Peyğəmbərin (s) müqəddəs qəlbinə nazil oldu, namaz, oruc, zəkat, maddi yardım, həcc və ailə hökmlərini, fərdi münasibətləri, Allah yolunda cihadı, hakimiyyət məsələlərini, İslam iqtisadiyyatını, hökumət başçısı ilə xalqın münasibətlərini və xalqın hökümət qarşısındakı vəzifələrini gətirdi. İslam bunların hamısını bəşəriyyətə təklif etdi, əziz Peyğəmbər (s) hamısını insanlara çatdırdı. "Sizi cənnətə yaxınlaşdıran və cəhənnəmdən uzaqlaşdıran hər bir işə dəvət etdim".[1] Əziz Peyğəmbər (s) insanı və bir cəmiyyəti səadətə çatdıran hər bir şeyi bəyan etdi; təkcə bəyan yox, hətta onlara əməl və onları icra etdi.

Peyğəmbər (s) zamanında İslam hökuməti və İslam cəmiyyəti quruldu, İslam iqtisadiyyatı icra olundu, İslam cihadı bərpa olundu, İslam zəkatı alındı; bir İslam ölkəsi və İslam quruluşu ərsəyə gəldi. Bu quruluşun mühəndisi və bu qatarın lokomotivi əziz Peyğəmbər (s) və onun yerində oturan şəxsdir. Xətt də aydın və bəllidir. İslam cəmiyyəti və müsəlman şəxs bu xətt üzərində, bu istiqamətdə və bu yolla hərəkət etməlidir. Əgər belə bir hərəkət baş tutsa, o zaman insanlar kamiliyyə çatar, saleh və mələk kimi olarlar, insanlar arasında zülm, pislik, fəsad, ixtilaf, yoxsulluq və cəhalət ortadan götürülər, bəşər tam xoşbəxtliyə nail və Allahın kamil bəndəsi olar. İslam əziz Peyğəmbər (s) vasitəsi ilə bu sistemi gətirib ozamankı cəmiyyətdə icra etdi. Harada? Adı Mədinə olan, sonra da Məkkənin və digər bir neçə şəhərin qoşulduğu bir bölgədə. Burada bir sual ortaya çıxır. O da budur ki, Əgər əziz Peyğəmbərin (s) rels üzərinə çıxardığı bu qatarı bir əl, yaxud bir hadisə relsdən çıxarsa, vəzifə nədir? Əgər İslam cəmiyyəti yoldan yayınsa və bu yayınma elə bir həddə çatsa ki, bütün İslamın və İslam maarifinin təhrifi təhlükəsi yaransa, vəzifə nədir?

İki növ yayınma və azğınlıq var. Çox zaman xalq fəsada düçar olur, lakin İslam hökmləri məhv olmur. Bəzən isə xalq fəsada uğrayanda hökumətlər də fəsada uğrayırlar, alimlər və din natiqləri də. Azğın insanlardan əsla düzgün din təbliğ olunmaz. Onlar Quranı və həqiqətləri təhrif edirlər, yaxşıları pis, pisləri yaxşı, bəyənilməz işi bəyənilən, bəyənilən işi bəyənilməz göstərir, İslamın xəttini 180 dərəcə dəyişdirirlər. İslam cəmiyyəti və quruluşu belə bir hala düşsə, vəzifə nədir? Düzdür, Peyğəmbər (s) vəzifənin nə olduğunu buyurmuşdu; Quran da buyurmuşdu: "Sizdən hər kəs dinindən dönsə, (bilsin ki) Allah (onun yerinə) elə bir tayfa gətirər ki, (Allah) onları, onlar da (Allahı) sevərlər".[2] Bu badərə çoxlu ayələr, hədislər və sizin üçün İmam Hüseynin (ə) dilindən danışacağım hədis var. İmam Hüseyn (ə) Peyğəmbərin (s) bu hədisini xalqa söylədi. Peyğəmbər (s) buyurmuşdu: Lakin Peyğəmbər (s) bu ilahi hökmə əməl edə bilərdimi? Xeyr! Çünki Allahın bu hökmü cəmiyyətin yoldan çıxdığı zaman icra oluna bilər. Allahın cəmiyyətin yoldan çıxdığı zaman üçün təyin etdiyi hökmü var; sapqınlığın yüksək həddə çatıb İslamın özü üçün təhlükə yaratdığı cəmiyyətlərdə Allahın təyin etdiyi vəzifə var. Allah insanı heç bir hadisə qarşısında vəzifəsiz qoymur. Peyğəmbər (s) bu vəzifəni buyurmuş, Quran və hədis demişdir. Lakin Peyğəmbər (s) bu vəzifəyə əməl edə bilməz. Nə üçün əməl edə bilməz? Ona görə ki, bu vəzifəyə cəmiyyətin yoldan çıxdığı zaman əməl olunmalıdır. Cəmiyyət Peyğəmbərin (s) və Əmirəlmömininin (ə) dövründə o şəkildə yoldan çıxmamışdı. İmam Həsənin (ə) dövründə, Müaviyənin hökumət başçısı olduğu zaman o sapqınlığın çoxlu əlamətləri yaransa da, hələ elə həddə çatmamışdı ki, bütün İslamın təhrifi qorxusu olsun. Bəlkə də bir dövrdə belə bir vəziyyət yarandı, amma o zaman bu işi görməyə imkan və əlverişli şərait yox idi. İslamın bu hökmünün əhəmiyyəti hökumətin özündən az deyil. Çünki hökumət cəmiyyətin idarəsi deməkdir. Əgər cəmiyyət tədricən yoldan çıxsa, fəsada uğrasa və Allahın hökmü dəyişilsə, vəziyyəti dəyişdirmə və həyatı yeniləmə hökmü, bugünkü sözlə desək, inqilab hökmü olmasa, bu hökumət nəyə yarayar?! Deməli, azğın cəmiyyəti əsl xəttinə qaytarmağa dair hökmün əhəmiyyəti hökumət hökmünün əhəmiyyətindən az deyil. Bəlkə bunun əhəmiyyəti kafirlərlə cihaddan da, bir İslam cəmiyyətində adi formada yaxşı işlərə dəvət etməkdən və pis işlərdən çəkindirməkdən də artıqdır; bəlkə də demək olar ki, hətta Allahın böyük ibadətlərindən və həcdən də artıqdır. Nə üçün? Ona görə ki, bu hökm ölmək ərəfəsində olan, yaxud ölmüş İslamın yaşamasını təmin edir.

Yaxşı, bu hökmü kim yerinə yetirməli, bu vəzifəni kim icra etməlidir? Peyğəmbərin (s) canişinlərindən biri; lakin bu şərtlə ki, şərait münasib olsun. Çünki Allah-Taala faydası olmayan bir işi vacib etmir. Şərait münasib olmasa, nə etsələr, faydasız olar və təsir bağışlamaz. Şərait əlverişli olmalıdır. Şəraitin əlverişli olmasının da xüsusi mənası var. Deyə bilmərik ki, təhlükə varsa, şərait münasib deyil. Xeyr, söhbət bundan getmir. Şərait münasib olmalıdır - yəni insan bilməlidir ki, bu işi gördükdə nəticə hasil olacaq, söz xalqa çatdırılacaq, xalq başa düşəcək və səhvə düşməyəcək. Bu kiminsə əməl etməli olduğu həmin vəzifədir. İmam Hüseynin (ə) dövründə sözügedən sapqınlıq və bu vəzifəyə münasib şərait yaranmışdı. Deməli, İmam Hüseyn (ə) Allahın vacib buyurduğu bu əməli yerinə yetirməli idi. Müaviyədən sonra elə bir adam hökumət başına gəlmişdi ki, heç zahirdə də İslam hökmlərinə əməl etmir, şərab içir, pis işlər görür, açıq şəkildə cinsi fəsad və cinayət törədir, Quranın əleyhinə danışır, açıq şəkildə Quranın və dinin ziddinə şeir deyir və İslama qarşı çıxır. Onun adı müsəlmanların başçısı olduğundan İslam adını silmək istəmir. O, İslama əməl etmir, İslamı sevmir və ona ürək yandırmır. Dayanmadan üfunətli su axıdıb ətrafı bulaşdıran bir bulaq kimi, onun vücudundan da bütün İslam cəmiyyətinə üfunət seli axır. Fəsad içində olan hakim belədir. Hakim zirvədə durduğundan onun əməlləri həmin yerdə qalmır, adi camaatın əksinə olaraq, axır və hər yeri bürüyür. Cəmiyyətdə daha uca mövqeyə malik olanın fəsadı və zərəri daha çox olur. Adi insanların fəsadı özlərinə, yaxud bəzi ətraflarına zərər yetirir, başda oturanın fəsadı isə hamıya. Həmçinin saleh insan olsa, yaxşı işləri də hər şeyə təsir edir. Belə fəsadlara malik olan şəxs Müaviyədən sonra müsəlmanların xəlifəsi - Peyğəmbərin (s) canişini olmuşdur. Bundan böyük sapqınlıq ola bilərmi?!

Şərait də münasibdir. Şəraitin münasib olması nə deməkdir? Yəni təhlükə yoxdur? Xeyr! Təhlükə var. Məgər hakimiyyətin başında duran şəxsin öz müxaliflərinə təhlükəsi olmaya bilər?! Hər halda, bu bir döyüşdür. Siz onu taxtdan salmaq istəyirsinizsə, o oturub tamaşa edəcək?! Bəllidir ki, o da sizə zərbə vuracaq. Deməli, təhlükə var. Şəraitin münasib olmasının mənası budur ki, İslam cəmiyyəti İmam Hüseynin (ə) sözünün o zaman və tarix boyu insanlara çatmasını mümkün etsin. Əgər İmam Hüseyn (ə) Müaviyənin dövründə qiyam etsəydi, onun məqsədi və mesajı dəfn olunardı. Bu, Müaviyənin dövründəki şəraitə görədir. Siyasət elə idi ki, insanlar haqq sözün haqlılığını eşidə bilmirdilər. Buna görə, o həzrət Müaviyənin xəlifə olduğu on ildə də imam idi, amma şərait münasib olmadığına görə bir söz demədi, bir iş görmədi və qiyam etmədi. Ondan öncə İmam Həsən (ə) vardı, o da şəraitin münasib olmadığına görə qiyam etmədi. Bu o demək deyil ki, İmam Hüseyn (ə) və İmam Həsən (ə) bu işə uyğun deyildilər. İmam Həsənlə (ə) İmam Hüseynin (ə), İmam Hüseynlə (ə) İmam Səccadın (ə), İmam Əli ən-Nəqinin (ə) və İmam Həsən Əsgərinin (ə) fərqi yoxdur. Təbii ki, bu mübarizəni aparmaq baxımından o həzrətin məqamı digərlərindən üstündür, amma onlar imamət məqamı baxımından eynidirlər. Bu şərait onların hansının dövründə yaransaydı, eyni işi görər və eyni məqama nail olardılar. Bəli, İmam Hüseyn (ə) də belə bir vəziyyət qarşısında qalmışdı. Deməli, bu vəzifəni yerinə yetirməli idi; şərait münasibdir və heç bir üzr yoxdur. Odur ki, Abdullah ibn Cəfər, Məhəmməd ibn Hənəfiyyə və Abdullah ibn Abbas - bunlar avam deyildilər, hamısı dinşünas, alim və ağıllı insanlar idilər - İmam Hüseynə (ə) “ağa, təhlükəlidir, getməyin” - dedikdə bildirmək istəyirdilər ki, vəzifəni yerinə yetirmək üçün təhlükə yarandıqda o vəzifə boyundan düşür. Onlar anlamırdılar ki, bu vəzifə təhlükəyə görə boyundan düşən vəzifə deyil. Bu vəzifə həmişə təhlükəlidir. Ola bilərmi insan zahirən elə iqtidarlı bir hakimiyyətin əleyhinə qiyam etsin və təhlükə olmasın?! Məgər belə bir şey mümkündür?! Bu vəzifə həmişə təhlükəlidir.

İmam Hüseynin (ə) dövründə görülən işin kiçik forması bizim imamımızın dövründə görüldü. Lakin orada şəhadətlə nəticələndi, burada isə hakimiyyətlə. Bu da odur, fərqi yoxdur. İmam Hüseynin (ə) məqsədi bizim böyük imamımızın məqsədi ilə bir idi. Bu məsələ Hüseyn (ə) təlimlərinin əsasıdır. Hüseyn (ə) təlimləri Şiə təlimlərinin böyük bir hissəsini təşkil edir. Bu mühüm şərt və İslam təməllərindən biridir.

Deməli, məqsəd İslam cəmiyyətini düzgün xəttə qaytarmaqdan ibarət idi. Nə zaman? Yolun dəyişildiyi, kimlərinsə cəhalətinin, zülmünün, istibdadının və xəyanətinin müsəlmanları yoldan çıxardığı və şəraitin də münasib olduğu zaman. Tarixin dövrləri fərqlidir. Bəzən əlverişli şərait olur, bəzən yox. İmam Hüseynin (ə) zamanında var idi; bizim zamanımızda da var idi. İmam Xomeyni də həmin işi gördü. Məqsəd bir idi. Lakin insan bu məqsəd uğrunda çalışanda, İslamı, İslam cəmiyyətini və İslam quruluşunu özünün düzgün mövqeyinə qaytarmaq üçün batil hökumətin və mərkəzin əleyhinə qiyam edəndə bəzən hakimiyyətə gəlir, bəzən də bu qiyam hakimiyyətlə deyil, şəhadətlə nəticələnir. Bəs bu zaman vacib olmur? Niyə ki?! Şəhid edilsə də, vacibdir. Şəhid edilsə, daha qiyamın faydası yoxdur? Niyə ki?! Əsla fərq etmir. Bu qiyam hər iki halda faydalıdır; istər şəhadətlə nəticələnsin, istər hakimiyyətlə. Lakin bunların hər birinin bir növ faydası var. Hər halda, işi görmək və hərəkət etmək lazımdır.

İmam Hüseyn (ə) bu işi görən birinci adam idi. Ondan öncə bu iş görülməmişdi. Çünki ondan qabaq - Peyğəmbərin (s) və Əmirəlmömininin (ə) dövründə belə bir vəziyyət yaranmamışdı. Bəzi hallarda yaranmışdısa da, şərait münasib olmamışdı. İmam Hüseynin (ə) dövründə isə hər ikisi vardı. Aşura hərəkatında əsas məsələ budur. Deməli, qısa şəkildə deyə bilərik ki, İmam Hüseyn (ə) İslam quruluşunu və cəmiyyətini yeniləməkdən, yaxud İslam cəmiyyətində yaranmış böyük yayınmalar qarşısında qiyam etməkdən ibarət olan böyük vacib əməli yerinə yetirmək üçün qiyam etdi. Onun yolu qiyam, yaxşı işlərə dəvət etmək və pis işlərdən çəkindirmək, hətta bu vacib əməl üçün böyük bir nümunədir. Bu iş bəzən hakimiyyətə gəlməklə nəticələnir, bəzən də şəhadətlə. İmam Hüseyn (ə) bunların hər ikisinə hazır idi. Bəs biz hansı dəlilə əsasən bu sözü deyirik?

Biz İmam Hüseynin (ə) öz sözlərindən bu nəticəyə gəlirik. Mən həzrət Əbu Abdullahın (ə) sözlərindən bir neçəsini seçmişəm. Bu məzmunu çatdıran sözləri isə daha çoxdur. Mədinə şəhərinin hakimi Vəlid gecə vaxtı imamı çağırıb dedi ki, Müaviyə dünyadan köçmüşdür, siz Yezidə beyət etməlisiniz. Həzrət ona buyurdu ki, qalsın sabaha, gedək fikirləşək, görək biz xəlifə olmalıyıq, yoxsa Yezid? Ertəsi gün Mərvan imamı Mədinənin küçələrində görüb dedi ki, Əbu Abdullah, sən özünü ölümə verirsən, nə üçün xəlifəyə beyət etmirsən? Gəl beyət et, özünü ölümə atma, əziyyətə salma. Həzrət onun cavabında bu cümləni buyurdu: “Biz Allahınıq və Allaha sarı qayıdacağıq. Yezid kimi birisi ümmətin hakimi olacaqsa, İslamla vidalaşmaq lazımdır”.[3] Söhbət Yezidin özündən getmir, onun kimi kim olursa-olsun. Həzrət demək istəyir ki, indiyədək nə oldusa, dözüləsi idi, lakin indi söhbət İslam dininin və quruluşunun özündən gedir. Bu, Yezid kimi birisinin hakimiyyəti ilə məhv olacaq. O, sapqınlıq təhlükəsinin ciddi təhlükə olduğuna işarə vurur. Məsələ İslamın özü üçün təhlükədən ibarətdir.

Həzrət Əbu Abdullah (ə) həm Mədinədən, həm də Məkkədən xaric olanda qardaşı Məhəmməd ibn Hənəfiyyə ilə söhbət etmişdir. Məncə bu vəsiyyətnamə Məkkə görüşünə aiddir. Məhəmməd ibn Hənəfiyyə zilhiccə ayında Məkkəyə gəlmişdi. Həzrət orada qardaşına bir vəsiyyətnamə yazdı. Orada Allahın birliyinə və digər məsələlərə şəhadətdən sonra deyilir: “Mәn nә аzğınlığа, nә təkəbbürlülüyə, nә dә fәsаd vә zülm törәtmәyә görә qiyam edirəm“. Yəni kimlərsə səhvən düşünməsin, təbliğatçılar şayiə yaymasınlar ki, Hüseyn (ə) də hakimiyyəti ələ keçirmək, özünü göstərmək, eyş-işrət, zülm və fəsad üçün qiyam edən şəxslər kimi mübarizəyə və döyüşə gedir. Bizim işimiz bu tipdən deyil. Bu işin adı islah etməkdir. Bu, İmam Hüseyndən (ə) öncə görülməyən vacib əməldir. Bu islah qiyam yolu ilə baş verir. "Xüruc" - qiyam deməkdir. Həzrət bu vəsiyyətnamədə bunu qeyd edir. Yəni əvvəla qiyam etmək istəyirik və bizim bu qiyamımız da islah üçündür, mütləq hakimiyyətə gəlmək, yaxud şəhid olmaq üçün deyil. Xeyr! Biz islah etmək, düzəltmək istəyirik. Əlbəttə, islah etmək kiçik iş deyil. Bəzən şərait elə olur ki, insan hakimiyyətə gəlir və özü işləri idarə edir, bəzən də bu işi görə bilmir, mümkün olmur və şəhid olur. Eyni zamanda bunların hər ikisi islah üçün qiyamdır. Sonra buyurur: “Mәnim bu hәrәkәtdә mәqsәdim cәddimin ümmәtini islаh etmək, yaxşı işlərə dəvət və pis işlərdən çəkindirməkdir. Mәn cәddimin vә аtаmın yolu ilә gеtmәk istәyirәm“.[4] Bu islah yaxşı işlərə dəvət etməyin və pis işlərdən çəkindirməyin real nümunəsidir.

İmam Məkkədə iki məktub yazıb: biri Bəsrə şəhərinin, biri də Kufə şəhərinin böyüklərinə. Həzrət Bəsrə böyüklərinə yazdığı məktubda deyir ki, mən bidəti ortadan götürmək və sünnəni dirçəltmək istəyirəm, çünki sünnəni öldürmüş və bidəti dirçəltmişlər. Mənim arxamca gəlsəniz, dorğu yola qovuşarsınız. Yəni mən İslamı, Peyğəmbər (s) sünnəsini və İslam quruluşunu diriltməkdən ibarət olan böyük vəzifəni yerinə yetirmək istəyirəm.[5]  Kufə əhalisinə yazdığı məktubda isə buyurdu ki, İslam cəmiyyətinin imamı, rəhbəri və başçısı günah, xəyanət, fəsad sahibi və Allahdan uzaq bir şəxs ola bilməz. O, Allahın kitabına əməl edən adam olmalıdır; yəni cəmiyyətdə buna əməl etməlidir, nəinki özü xəlvət bir otaqda yalnız namaz qılsın. O, kitaba əməl etməyi cəmiyyətdə dirçəltməli, ədaləti bərqərar etməli, haqqı cəmiyyətdə qanuna çevirməlidir. Yəni haqq dini cəmiyyətin qayda-qanunu etməli, batili kənara qoymalı, nəyin bahasına olursa-olsun, özünü Allahın doğru yolunda qorumalı, maddi və şeytani gözəlliklərin əsiri olmamalıdır. Vəssəlam.[6]  Görürük ki, burada məqsədi müəyyən edir.

İmam Hüseyn (ə) Məkkədən xaric oldu. Onun yolda hər bir mənzildə müxtəlif məzmunlu söhbətləri qeyd olunmuşdur. İmam hara gedirsə, Hürr ibn Yezid də onunla birgə hərəkət edirdi. Onlar Beyzə adlı bir yerə çatdılar. Bəlkə də istirahətdən öncə, yaxud bir qədər istirahət edəndən sonra ayağa qalxıb düşmən ordusuna müraciətlə buyurdu: “Ey insanlar həqiqətən Allahın rəsulu (s) buyurmuşdur: “Kim Аllаhın hаrаmını hаlаl еdәn, Аllаhın әhdini pozan, Pеyğәmbәr (s) sünnәsinә qarşı çıxan, Аllаhın bәndәlәri ilə günаh vә ədavətlə davranan zalım bir hökmdаrlа üzlәşsә, әmәli vә yа sözü ilә ona еtirаz еtmәsә, Allahın haqqıdır ki, bu şəxsi də o zalımı daxil etdiyi yerə (cəhənnəmə) daxil etsin“.[7] Yəni Allah-Taala bu sakit, laqeyd və passiv şəxsi qiyamətdə o zalımı düçar etdiyi taleyə düçar edəcək, onunla bir sıraya və bir cinaha qoyacaq. Qabaqca qeyd etdi ki, bu məsələnin hökmünü Peyğəmbər (s) buyurmuşdur. Bu qeyd etdiyimiz nümunələrdən biridir. Peyğəmbər (s) İslam quruluşunun yoldan yayındığı təqdirdə nə etməyin lazım olduğunu müəyyənləşdirmişdi. İmam Hüseyn (ə) də Peyğəmbərin (s) həmin sözünə istinad edir.

Bəs vəzifə nədir? Vəzifə sözlə və əməllə vəziyyəti dəyişdirməkdir. İnsan belə bir vəziyyəti gördükdə və sözsüz ki, şərait münasib olsa, bu əməlin qarşısında qiyam etmək və addım atmaq vacibdir; nəticə nə olursa-olsun; öldürülsün, sağ qalsın, zahirən uğur qazansın, yaxud qazanmasın. Bu vəziyyətin qarşısında qalan hər bir müsəlman qiyam etməlidir. Bu, Peyğəmbərin (s) buyurduğu vəzifədir. Sonra İmam Hüseyn (ə) buyurdu ki, mən bu qiyama və bu işə bütün müsəlmanlardan daha layiqəm;[8]  çünki mən Peyğəmbər (s) oğluyam. Əgər Peyğəmbər (s) bu dəyişdirmə işini bütün müsəlmanlara vacib etmişdirsə, bəllidir ki, Peyğəmbər (s) oğlu, Peyğəmbər (s) elminin və hikmətinin varisi olan Hüseyn ibn Əliyə (ə) digərlərindən daha vacib və daha uyğundur. Buyurur ki, və mən bunun üçün hərəkət etdim. İmam burada da öz qiyamının səbəbini bəyan edir.

Dörd nəfərin İmam Hüseynə (ə) qoşulduğu Əzyəd mənzilində buyurdu ki, and olsun Allaha, mən Allahın bizim vasitəmizlə istədiyi xeyri arzulayıram; istər öldürülək, istər zəfər çalaq.[9]  Yəni istər qələbə çalsınlar, istər öldürülsünlər, fərqi yoxdur, vəzifə vəzifədir və icra olunmalıdır. Buyurdu ki, mən Allah-Taalanın bizim üçün nəzərdə tutduğunun xeyrimizə olduğuna ümidvaram; istər öldürülək, istər qələbə çalaq, fərqi yoxdur. Biz vəzifəmizi yerinə yetiririk. Kərbəla torpağına daxil olandan sonra birinci çıxışında isə belə buyurdu: “Görmürsünüz ki, daha haqqa əməl olunmur və batildən çəkinilmir?!..."[10]

İmam Hüseyn (ə) bir vacib əməli yerinə yetirmək üçün qiyam etdi. Bu vacib əməl tarix boyu müsəlmanların hər birinə aiddir. İslam quruluşunun köklü bir fəsada düçar olduğunu və İslam hökmlərinin bütünlüklə təhrif ehtimalını gördükdə hər bir müsəlman qiyam etməlidir; sözsüz ki, münasib şəraitdə, yəni bu qiyamın təsir bağışlayacağı bilindiyi zaman. Sağ qalmaq, öldürülməmək və əziyyət görməmək şərt deyil. Bunlar şərtlərdən sayılmır. İmam Hüseyn (ə) buna görə qiyam etdi və bu vacib əməli yerinə yetirdi ki, hamıya dərs olsun.

Hüseyn ibn Əli (ə) öz işi ilə xalqın vicdanını oyatdı. İmam Hüseynin (ə) şəhadətindən sonra çoxsaylı qiyamlar baş verdi. Düzdür, onlar yatırıldılar, amma mühüm olan bir hərəkətin düşmən tərəfindən yatırılması deyil. Bu acıdır, amma ondan da acı olan budur ki, bir cəmiyyət düşmən qarşısında heç bir reaksiya verməyəcək həddə çatsın. Bu, çox təhlükəlidir.

Hüseyn ibn Əli (ə) elə bir iş gördü ki, bütün tağut dövrlərində, erkən İslam çağından uzaq olsalar da, zalım və azğın rejimə qarşı mübarizə iradəsi İmam Həsən Müctəbanın (ə) dövründəki müsəlmanlardan çox olan insanlar peyda oldular. Mədinə xalqının Hərrə qiyamından tutmuş sonrakı hadisələrə, Təvvabin və Muxtar qiyamlarına, Bəni-Üməyyə və Bəni-Abbas dövrünə qədər xalqların daxilində ardıcıl qiyamlar baş verdi. Bu qiyamları kim yaratdı? Hüseyn ibn Əli (ə). Əgər İmam Hüseyn (ə) qiyam etməsəydi, passivlik və məsuliyyətdən boyun qaçırmaq hissi zülmə qarşı barışmazlıq və məsuliyyət hissinə çevrilərdimi?! Nə üçün deyirik ki, məsuliyyət hissi ölmüşdü? Ona görə ki, İmam Hüseyn (ə) İslam böyüklərinin övladlarının yaşadığı Mədinədən Məkkəyə getdi. Abbasın, Zübeyrin, Ömərin, İslamın ilk xəlifələrinin övladları Mədinəyə toplaşmışdılar, amma onların heç biri həmin qanlı və tarixi qiyamda İmam Hüseynə (ə) kömək etmədi. İmam Hüseynin (ə) qiyamı başlanmazdan öncəyə qədər aparıcı adamlar addım atmağa hazır deyildilər. İmam Hüseynin (ə) qiyamından sonra isə bu ruhiyyə canlandı. Bu, digər dərslərlə yanaşı Aşura qiyamından öyrənməli olduğumuz böyük dərsdir. Hadisənin əzəməti bundadır.

Doğulmasından öncə yer və göy o həzrət üçün ağladı.[11]  Bu böyük matəmə görə Hüseyn ibn Əlini (ə) yada saldılar, ona əza saxladılar, ağladılar. Bu ona görədir. Odur ki, siz bu gün İslamın Hüseyn ibn Əli (ə) tərəfindən dirildiyini düşünür və onu İslamın keşikçisi sayırsınız.[1] "Əl-Kafi", c. 2, səh. 74

[2]Maidə/54

[3]"Bihar əl-ənvar", c. 44, səh. 325-326

[4] Yenə orada, səh. 329

[5]"Bihar əl-ənvar", c. 44, səh. 340

[6]Yenə orada, səh. 334

[7]Yenə orada, səh. 382

[8]Yenə orada.

[9]"Əyan əş-Şiə", c. 1, səh. 597

[10]"Bihar əl-ənvar", c. 44, səh. 381

[11]Yenə orada, səh. 347