KİTABXANA :

İMAM ƏLİNİN FƏZİLƏTLƏRİ

İMAM ƏLİNİN FƏZİLƏTLƏRİ

Həqiqətən, Əli (ə) fəzilətlərini saymaq dənizin suyunu ovucla ölçməyə bənzəyir. Hədislərdə Əhli-beytin (ə) dilindən yazılıbdır: «Biz, Allahın kəlmələriyik, bizim fəzilətlərimizi sayıb qurtarmaq olmaz».

LUHUF- İMAM HÜSEYN (Ə)-IN HƏYATI

LUHUF- İMAM HÜSEYN (Ə)-IN HƏYATI

«Luhuf» kitabının ən böyük İslam alimlərindən biri Seyyid ibn Tavus yazıbdır. Demək olar ki, «Luhuf» kitabı qeyd etdiyim mövzu haqqında yazılmış ən ətraflı, ən mötəbər, eyni zamanda kiçik həcmli bir kitabdır. Bu kitab kiçik həcmli olmasıyla yanaşı yüksək və diqqəti özünə cəlbedən qiymətli faktları əhatə edir.

BİBLİYA MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR (S) HAQQINDA NƏ DEYİR

BİBLİYA MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR (S) HAQQINDA NƏ DEYİR

Bu mühazirənin mövzusu olan «Bibliya Məhəmməd peyğəmbər (s) haqqında nə deyir» yəqin ki, çoxlarını təəcübləndirəcək. Çünki mühazirəçi müsəlmandır. Necə olub ki, məhz müsəlman yəhudi və xristianların Müqəddəs Kitabındakı peyğəmbərlik fikirlərinin şərhçisi olub.

İBADƏTLƏRİN HİKMƏTİ

İBADƏTLƏRİN HİKMƏTİ

Varlıq aləmində mövcud olan hər bir vücud öz səbəbinin (yaradanının)quludur,yaradılışında və davamlılığında ona tabedir,zatında,sifətlərində və əməllərində öz səbəbinin əmrlərini icra edir.Belə bir səbəb-nəticə bağlılığında heç cür ayrılıq mümkün deyil. Nə səbəb öz şərafət və feyz bəxşişini əsirgəyər,nə də bu səbəbin nəticəsi öz tabeçiliyindən və itaətindən qalır.

İSLAMDA HİCAB

İSLAMDA HİCAB

Böyük Allahdan ümüdümüz budur ki, dünyada qadınlar (xanımlar) islam dininin əzəmətli, ali olan təlimlərindən bəhrələnib öz azadlıqlarını böyük vüqarla əldə edə bilsinlər. Cəmiyyətin xoşbəxtlik və bədbəxtçiliyi qadınların (xanımların) vücudundadır.

MƏNFİ VƏ MÜSBƏT MİLLƏTÇİLİK

MƏNFİ VƏ MÜSBƏT MİLLƏTÇİLİK

Nasionalizm və millətçilik məsələsi iki son əsrlərdə dillərə düşümüş məsələlərdəndir və onun xüsusunda bir çox kitablar, məqalələr yazılıb nitq söylənmişdir. Burada məqsədimiz Əllamə Təbətabainin baxışını İslam və Quran nəzərini bəyan etməkdir. Nasionalizm həm müsbət və yaradıcı və həm də pozucu və viran edici ola bilən iki ağızlı bir qılıncdır.

İRAN İSLAM İNQİLABI

İRAN İSLAM İNQİLABI

İran İslam inqilabı XX əsrin son onilliklərində Yaxın Şərqdə baş verən ən mühüm hadisələrdən biridir. İnqilab İranın II Dünya müharibəsindən sonra ictimai-siyasi və sosial həyatının təzahürlərinin nəticəsi idi. Onun nəticəsində 2500 ildən bəri ölkədə hakimi-mütləq olan monarxiya sistemi devrildi və İran İslam Respublikası elan edildi.

İMAM HÜSEYN (Ə) HƏZRƏT MEHDİ (Ə.F) HAQQINDA

İMAM HÜSEYN (Ə) HƏZRƏT MEHDİ (Ə.F) HAQQINDA

İmam Mehdi (ə.f.) barəsindəki hədisləri toplayarkən mənə aydın oldu ki, onun haqqında ən çox hədislər İmam Hüseynə (ə) məxsusdur. Həzrət İmam Hüseyn (ə)-ın mövzudakı hədisləri babası Həzrət Mühəmmədin (s) və atası Həzrət Əlinin (ə) söylədiklərindən belə çoxdur.

AŞURA QİYAMI

AŞURA QİYAMI

İslamı indiyə kimi, bizim burada əyləşdiyimiz zamana kimi Seyyidüş-şühəda (İmam Hüseyn) diri saxlamışdır. Seyyidüş-şühəda (ə) hər nəyini, bütün gənclərini, mal-dövlətini, varı olan hər nəyini (mal-dövləti ki, yox idi), səhabələrdən, cavanlardan nəyi vardırsa, Allah yolunda verdi. İslamı gücləndirmək və zülm ilə müxalif olduğunu göstərmək üçün qiyam etdi.

TÖVHİD VƏ İLAHİ ƏDALƏT MÖVZUSUNDA SUALLAR VƏ CAVABLAR

TÖVHİD VƏ İLAHİ ƏDALƏT MÖVZUSUNDA SUALLAR VƏ CAVABLAR

Ümumiyyətlə, insanın qorxmasında iki əsas amil rol oynayır: Biri məlumatsızlıq, digəri isə fiziki və ruhi cəhətdən qüdrətsizlik. İnsan tanımadığı və mə’lumatlı olmadığı bir çox gerçəklər müqabilində qorxu hissi keçirir. Onun məlumatı artdıqca qorxusu da azalır.

İMAM SƏCCAD (Ə) HAQQINDA BİLMƏDİKLƏRİNİZ

İMAM SƏCCAD (Ə) HAQQINDA BİLMƏDİKLƏRİNİZ

İmam Səccad (ə) haqda danışmaq və yazmaq çətindir. Çünki insanların bu böyük imamla tanışlığına şərait çox əlverişsizdir. Əksər tarixçi və təhlilçilər elə bilirlər ki, bu imam bir tərəfdə oturub ibadətlə məşğul olmuş və siyasətə qarışmamışdır. Bəziləri bunu açıqca söyləmişlər, açıq söyləməyənlərin də qənaəti bundan başqa bir şey olmamışdır. Bunu imama verilən ləqəblərdən və deyilən sözlərdən də anlamaq olar.

DUA

DUA

Dua - insanın Allahla rabitəsi və ona arxalanmasıdır. İnsan qüdrətin, qələbənin zirvəsində olduqda da duaya möhtacdır, Allahla danışmalı və Allahdan istəməlidir. Quran bizim Peyğəmbərimizə (s) belə əmr edir: “Allahın yardımı və qələbə çatdıqda”, yəni Allahın köməyi çatdıqda və qələbə nəsib olduqda, “və insanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduğunu gördükdə”, yəni xalqın dəstə-dəstə, qrup-qrup İslama daxil olduğunu gördükdə “Rəbbini həmdlə təqdis et və ondan bağışlanmaq istə!”

HƏR GÜN QURANLA

HƏR GÜN QURANLA

Quran və hədis dinin tanınması üçün iki dəyərli məxəz hesab olunur. Belə ki, – məşhur və mütəvatir “Səqəleyn” hədisinə görə, – bir-biri ilə sıx və ayrılmaz əlaqədədirlər. Məlumdur ki, parlaq dini maarifin yayılması Quranın vəhyə dayanan təlimləri olmadan və rəvayətlərdə mövcud olan dərin maarifi anlamadan mümkün deyil.

İmamın mənəvi və batini rəhbərliyi

İmamın mənəvi və batini rəhbərliyi

Pеyğəmbərin həyаtı və оnun əməlləri İslаmın əsаs prоqrаmlаrının düzgünlüyünün göstəricisidir. О, Islаm cəmiyyətinin siyаsi rəhbəri оlmаqlа yаnаşı həm də vəhy qаsidinin vаsitəsilə İslаmi hökm və qаnunlаrı Аllаh tərəfindən qəbul еdərək оnlаrı İslаm hökuməti çərçivəsində həyаtа kеçirirdi. Оnun hərəkəti cаmааt üçün qаnun, rəftаrı əхlаq örnəyi, göstərişləri düşünülmüş və möhkəm bir rəhbərlik оlmuşdur. О, təkcə cаmааtа nəsihət vеrməklə kifаyətlənmir, еyni zаmаndа düzgün ədаlət əsаsındа qurulmuş nümunəvi bir cəmiyyətin təşkil еdilməsi üçün də çох çаlışırdı. Çünki İslаm dini cəmiyyətin səаdətinin təmin оlunmаsındа оnun dünyəvi icrаsınа dа zаmindir. Bеlə dеyil ki, cəmiyyətin səаdətinə təхribаt məqsədilə zərər vurаn şəхslərin cəzаsı yаlnız ахirətə sахlаnılsın, əksinə еlə bu dünyаdа dа оnlаrа müəyyən оlunmuş cəzа tətbiq еdilməlidir. Dеməli hökumət və rəhbərlik Pеyğəmbərin prоqrаmının əsаsını təşkil еtmişdir.

Alimlərin kəramətləri haqqında maraqlı əhvalatlar

Alimlərin kəramətləri haqqında maraqlı əhvalatlar

«Namazı niyə tək qıldın?» Günlərin bir günü Seyyid Rəzi namazda qardaşı Seyyid Murtəzaya iqtida etdikdən sonra birdən, namaz əsnasında fürada (tək) niyyəti ilə camaat namazından ayrılaraq namazını tək qıldı. Onlar evə qayıtdıqdan sonra Seyyid Murtəza qardaşından anasına gileyləndi. Anası Seyyid Rəzini məzəmmət edib danladıqda Seyyid Rəzi belə dedi: Namazı ayrılıb tək qılmağımın səbəbi var idi. Namaz əsnasında birdən gördüm ki, qardaşım bütünlüklə qadın qanına qərq olub. Mən bu halı görəndə bərk heyrətləndim və çarəsiz qalıb namazımı ayrı qıldım. Seyyid Murtəza qardaşının dediklərini təsdiqləyib dedi: Məscidə gedərkən yolda bir qadın heyz məsələsi ilə bağlı məndən bir sual soruşdu və o səbəb oldu ki, namaz əsnasında yadıma düşməklə fikrimi məşğul etsin.