KİTABXANA :

İMAM MEHDİ (ə.f)  HAQQINDA SUAL CAVAB

İMAM MEHDİ (ə.f) HAQQINDA SUAL CAVAB

“Vəd edilən Məhdi”yə inanmaq dünyanın bütün din-lərində və müxtəlif məzhəblərində, o cümlədən bütpərəstlik, yəhudilik, xristianlıq, zərdüştlük, İslam və s. inanclarda yer alıb və yer almaqdadır. Belə ki axırzamanda saleh bir şəxs zühur edəcək və bəşəriyyətin cinayət, xəyanət və ayrı-seçkiliklərinə son qoyacaq.

NAMAZIN SİRRİ

NAMAZIN SİRRİ

Namaz Allaha itaətin bir təzahürü olmaqla, Ona bəndəlik və ibadətin rəmzi sayılır. Yara¬danın bəndəsi olan, bu bəndəliyi hiss edən, bilən və buna inanan, Ona itaətkar olan və qarşısında alnını torpağa qoyaraq səcdə edən, Allaha dua edən insan yeganə yaradanını əzəmətlə və paklıqla anır.

İSLAM DİNİNDƏ QADIN MƏSƏLƏSİ

İSLAM DİNİNDƏ QADIN MƏSƏLƏSİ

Qurani-Şərifdə islamiyyətdən qabaqkı dövrdə qadına olan cahil münasibət belə bir ayə ilə göstərilir: Anaya, müəyyən əşya qoyulmuş bir qab kimi baxırdılar. Ayrı bir ayədə verilir ki, hər hansı bir kişiyə qızı olması xəbərini versəydilər, həmin adamın hirsindən üzü qızarardı.

CƏFƏRİ MƏZHƏBİ VƏ ƏSASLARI

CƏFƏRİ MƏZHƏBİ VƏ ƏSASLARI

İslam dini, ictimai qaydaları toplayan, insanlar arasında birliyi saxlayan, bir tərəfdən insanın öz nəfsini nəzarət altına almasını, o biri tərəfdən də fərdi cəmiyyətin faydasına verməyi əsas tutan bir dindir.

BİZİMLӘ, BİZDӘN GİZLİ

BİZİMLӘ, BİZDӘN GİZLİ

İmam Mehdi (əc.) ilə tanışlıq Allahı tanımaq üçün ən gözəl vasitə və ən etibarlı yoldur. "Allahı istəyən sizdən başlayar, onun birliyinə inanan yalnız sizin sözlərinizi qəbul edər, ona dоğru getmək istəyən sizə üz tutar” . (İmam Hadidən (ə) nəql olunan "Camiə kəbirə" ziyarətnaməsi.)