KİTABXANA :

QURANDA İSLAMİ DÜŞÜNCƏNİN SİMASI

QURANDA İSLAMİ DÜŞÜNCƏNİN SİMASI

İnsan varlığın mövcudiyyət səbəbi olan çalışma və hərəkətin bir başlanğıc nöqtəsi və sıçrayış amili vardır... O da imandır. İman, yəni çatmaq üçün çalışdığı hədəfə, həmin hədəfə çatdıran yola inanmaq, onu qəbul etmək və ona sadiq qalmaq... və nəhayət elə həmin çalışma və hərəkətə inanmaq. İman olmazsa hər bir hərəkət və çalışma müvəqqəti və nəticəsiz; hər bir axtaran, çalışan adam isə ümidsiz, kədərli, hərəkətsiz, sakit olar.

ÖLMÜŞ ŞƏXS ÜÇÜN AĞLAMAQ

ÖLMÜŞ ŞƏXS ÜÇÜN AĞLAMAQ

Ağlamaq, insanın ən kədərli halından xəbər verir. Bəzi rəvayətlərdə ağlamaq, pakların göxəl sifəti sayılsa da, digər rəvayətlərdə tənqid edilmişdir. Bu, insan qəmginliyi və narahatlığından doğan təbii haldır. Ağlamağın səbəbi həyacan ola bilər. Məsələn, insan uzun müddət həsrətində olduğu şəxslə görüşərkən ağlayır. Məzhəbi əqidəsinə görə də ağlaya bilər. Bu, təbii və qeyri-iradi hal olduğundan, qarşısını almaq yaxud buna məcbur etmək olmaz.

NAMAZ HAQQINDA 114 NÖQTƏ

NAMAZ HAQQINDA 114 NÖQTƏ

Namaz dinin təməlidir, ona görə də insanların xüsusi mövqeyə malik olmasıdır. Pak insan həyatı Allah dininin sayəsində o zaman həyata keçirilə biləcəkdir ki, insanlar Allahı unutmasınlar, şərr və fəsadla mübarizə aparsınlar, daxili və xarici şeytanlara boyun əyməsinlər.

İSLAM DÜNYAGÖRÜŞÜ

İSLAM DÜNYAGÖRÜŞÜ

İnsan, onu əhatə edən varlıqlar ilə zahiri tanışlıq əldə etdikdən sonra onların batini mahiyyətini və bir-birləri ilə qurduqları əlaqələri dərindən araşdırmağa başlayır. Onun əldə etdiyi məlumatlar daim eyni səviyyədə qalmayıb, zaman və məkan çərçivəsindən kənara çıxır.

ALLAHIN ELMİ VƏ FƏLSƏFİ YOLLA İSBAT OLUNMASI

ALLAHIN ELMİ VƏ FƏLSƏFİ YOLLA İSBAT OLUNMASI

Keçmiş alimlər, öz adətləri üzrə, əməliyyə risalələrinin müqəddiməsində Allahın sübut olunması yolları və dinin əsasları kimi məsələləri bəzən qısa, bəzən də geniş şəkildə qeyd edirdilər. Çünki əməliyyə risaləsi (şəri hökmlər) bir növ ictihad əsəri olub müctehidin, Allah-taalanın bütün aləmlərə rəhmət olaraq göndərdiyi Xatəmul-ənbiya Həzrəti Məhəmməd (s)-in şəriətindən çıxarışlar sayılır.

ƏLƏVİ HÖKUMƏTİNİN NİZAMNAMƏSİ

ƏLƏVİ HÖKUMƏTİNİN NİZAMNAMƏSİ

Təqdim etdiyimiz bu kitab Maide.Az saytı tərəfindən tərcümə edilib və əziz oxuculara təqdim olunur! Bu kitab “Nəhcül-bəlağə”nin şərhi ilə bağlı 12 söhbətdən ibarətdir və 1973-1974-cü illərdə İmam Həsən Müctəba (ə) və Kəramət məscidlərində bəyan edilmişdir. Təəssüflər olsun ki, indiyə qədər bu bəhslərin digər səs yazıları və yazılı mətnlərini əldə edə bilməmişik. Ümid edirik ki, bu dəyərli kitabdan faydalanmaqla bərabər, islami dövlət və cəmiyyətin digər təbəqələrinin tərəqqisinin şahidi olacağıq. İnşallah! İslamın həyatbəxş məktəbi həm fərdin maddi və mənəvi təkamülünə, həm də cəmiyyətin tərəqqi və yüksəlişinə zəmanət verən mükəmməl bir proqrama malikdir. İslama görə, hökumətin təşkili ləyaqətli hakimlərin – həyatda və aşkarda olduqları vaxt məsumların (ə), qeyb dövründə isə “vəliyyi-fəqih”in tanıtdırılması ilə möminlərin ixtiyarına verilmişdir.

TÖVHİD, İSLAM İDEOLOJİ VƏ DƏYƏRLƏNDİRMƏ SİSTEMİNDƏ

TÖVHİD, İSLAM İDEOLOJİ VƏ DƏYƏRLƏNDİRMƏ SİSTEMİNDƏ

Kitab bəşər maarifi və mədəniyyətinin tərəqqi və təkamülü yolunda lazım olan bütün xüsusiyyətlərə malik olmaqla insan fikrini danışmaqda, onu başqalarına çatdırmaqda və mədəniyyətin yüksəlişində mühüm rol oynayır. Şübhəsiz ki, islam təfəkkürü və mədəniyyəti zəngin qaynaqlara və real dünyagörüşünə görə, insan təfəkkürü və düşüncəsinin ən üstün və mütərəqqi düşüncələrindəndir.

VƏHHABİLƏRİ BELƏ GÖRDÜM

VƏHHABİLƏRİ BELƏ GÖRDÜM

Bu kitab səfərnamə surətinə yazıldığından, oxucu üçün maraqlı və cazibədardır və mütaliəsi yorğunluq gətirməyəcəkdir. Əlbəttə, qeyd etmək lazımdır ki, müşahidələrin bəyanına aid olan bölmədə bu cəhət daha güclüdür. Vəhhabilərin batil əqidələri və dəlillərindən bəhs edən bölmə ikitərəfli dialoq şəklində olduğuna görə yorucu olmayıb xas bir şirinliyə malikdir.

MATERİALİZMƏ YÖNƏLMƏNİN ƏSAS SƏBƏBLƏRİ

MATERİALİZMƏ YÖNƏLMƏNİN ƏSAS SƏBƏBLƏRİ

Materializm sözünün, çeşidli anlayışları vardır. Bizim o anlaşların hamısından söz açmağımız bəhsimizin əsas məqsədi ilə uyğun deyildir. Misal olaraq: «Bəziləri materializm dedikdə «maddəni əsl və həqiqət» bilən görüşü qəsd edirlər. Yəni onlar, maddə, insan zehninin törətdiyi bir şey deyil, əksinə, varlığın həqiqətidir» deyə inanırlar.

VƏHHABİYYƏT İKİ YOL AYRICINDA

VƏHHABİYYƏT İKİ YOL AYRICINDA

«Vəhhabiyyət iki yol ayrıcında» kitabı görkəmli alim və tədqiqatçı şəxsiyyət olan Ayətullah Məkarim Şirazinin dəyərli əsərlərindən biridir. Müəllif bu əsərdə səy etmişdir ki, haqq-həqiqət aşkar olsun deyə, gözəl bəyanı və səlis qələmi ilə bu firqənin icad etdiyi şübhələrə cavab versin. Ümümdünya İslam Elmləri Akademiyasının tələbələrindən olan Məsum Əlizadə bu əsəri Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. Ona və bu əsrin işıq üzü görməsində əllərindən gələn köməyi əsirgəmiyən bütün şəxslərə dərin minnətdarlığımızı bildirirk.

İMAM ƏLİNİN FƏZİLƏTLƏRİ

İMAM ƏLİNİN FƏZİLƏTLƏRİ

Həqiqətən, Əli (ə) fəzilətlərini saymaq dənizin suyunu ovucla ölçməyə bənzəyir. Hədislərdə Əhli-beytin (ə) dilindən yazılıbdır: «Biz, Allahın kəlmələriyik, bizim fəzilətlərimizi sayıb qurtarmaq olmaz».

LUHUF- İMAM HÜSEYN (Ə)-IN HƏYATI

LUHUF- İMAM HÜSEYN (Ə)-IN HƏYATI

«Luhuf» kitabının ən böyük İslam alimlərindən biri Seyyid ibn Tavus yazıbdır. Demək olar ki, «Luhuf» kitabı qeyd etdiyim mövzu haqqında yazılmış ən ətraflı, ən mötəbər, eyni zamanda kiçik həcmli bir kitabdır. Bu kitab kiçik həcmli olmasıyla yanaşı yüksək və diqqəti özünə cəlbedən qiymətli faktları əhatə edir.

BİBLİYA MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR (S) HAQQINDA NƏ DEYİR

BİBLİYA MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR (S) HAQQINDA NƏ DEYİR

Bu mühazirənin mövzusu olan «Bibliya Məhəmməd peyğəmbər (s) haqqında nə deyir» yəqin ki, çoxlarını təəcübləndirəcək. Çünki mühazirəçi müsəlmandır. Necə olub ki, məhz müsəlman yəhudi və xristianların Müqəddəs Kitabındakı peyğəmbərlik fikirlərinin şərhçisi olub.

İBADƏTLƏRİN HİKMƏTİ

İBADƏTLƏRİN HİKMƏTİ

Varlıq aləmində mövcud olan hər bir vücud öz səbəbinin (yaradanının)quludur,yaradılışında və davamlılığında ona tabedir,zatında,sifətlərində və əməllərində öz səbəbinin əmrlərini icra edir.Belə bir səbəb-nəticə bağlılığında heç cür ayrılıq mümkün deyil. Nə səbəb öz şərafət və feyz bəxşişini əsirgəyər,nə də bu səbəbin nəticəsi öz tabeçiliyindən və itaətindən qalır.

İSLAMDA HİCAB

İSLAMDA HİCAB

Böyük Allahdan ümüdümüz budur ki, dünyada qadınlar (xanımlar) islam dininin əzəmətli, ali olan təlimlərindən bəhrələnib öz azadlıqlarını böyük vüqarla əldə edə bilsinlər. Cəmiyyətin xoşbəxtlik və bədbəxtçiliyi qadınların (xanımların) vücudundadır.